سیمین صداقت، گوینده پیشکسوت خبر رادیو، درگذشت

Shargh - - هنر -

ســیمین صداقت، گوینده پیشکسوت خبر رادیو، بامداد پنجشــنبه ۱۹ مرداد بر اثر سرطان درگذشت. به گزارش مهر، بابک زاهدی، ناظر پخش اخبار ســیما در گفتوگو با مهر دربــاره این گوینده پیشکسوت گفت: صداقت حدود سه ماه بود که به دلیل سرطان لوزالمعده در بیمارستان بستری بود و بامداد ۱۹ مرداد، ساعت سهونیم صبح بر اثر سرطان در بیمارســتان خاتمالانبیا درگذشت. او با اشاره به فراموششــدن صداهای ماندگار از ســوی سازمان صداوسیما عنوان کرد: این گوینده پیشکسوت که سه دهه در رادیو کار کرده اســت، در سال ۸۸ بازنشسته شــد، اما اگر صــدا یا تصویــر ماندگاری بازنشســته میشــود، ما باید او را فرامــوش کنیم؟ صداقت در مصاحبهای راجعبه ورودش به حوزه گویندگی گفته است: «مدیر دبیرستان ایراندخت تبریز خانم شهبازی بودند و در رادیو کار میکردند و من را برای تست به رادیو بردند. مدیــر جدیدی به نام آقای نوابصفا به رادیو آمده بود که ایشان هم ترانهسرا و شاعر بودند. قرار بود یک پســر و دختر را انتخاب و برنامه جوانان را با آنها شــروع کنند. این برنامه در تهران چندسالی بود که اجرا میشــد و میخواستند در استانها هم آغاز کنند. وارد رادیو که شــدم، دیــدم تمام دخترها و پسرهای ســطحبالای تبریز جمع شدهاند. بالاخره پشــت میکروفن رفتم و نگاهی به متــن انداختم و شروع کردم به خواندن. وقتی تمام شد و سرم را بالا کردم دیدم بهجای یک نفر که داشــت از من تســت میگرفت، هفت، هشــت نفر آقا و خانم ایستادهاند. به من گفتنــد خانم دوباره خودتان را معرفی کنید و بگویید قبلا کار گویندگی انجام دادهاید یا خیر؟ گفتم الان کلاس دهم هســتم و غیر از سخنرانی و دکلمه در مدرســه کار دیگری نکردهام». «شرق»، درگذشت ایــن هنرمند را به خانواده او و جامعه هنری کشــور تسلیت میگوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.