بزرگداشت مجید انتظامی

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

ســازمان ســینمایی حــوزه هنری از تلاشهــا و خدمــات مجیــد انتظامــی تقدیر میکند. یزدان عشــیری، مدیر روابطعمومی و امور محافل سازمان ســینمایی حوزه هنری گفت: مراسم بزرگداشــت مجید انتظامی روز سهشــنبه، ۲۴ مرداد با حضور هنرمندان، ســینماگران، مدیران فرهنگی و اهالی رسانه در تالار سوره حوزه هنری برگزار میشود. او ادامــه داد: این حرکت به پاس خدمــات ارزنده و خلاقیتهای ماندگار وی در جهت پاسداشت کارنامه درخشــان و غنی مجید انتظامی و حضــور و جایگاه تأثیرگــذار وی در عرصه موســیقی ســینما، بهویژه، ســینمای انقلاب و دفاع مقدس طراحی شده است. به گفته او، مجید انتظامی در ســینمای ایران تنها یک نام و یک کارنامه نیســت. ملودیهــای وی، صدای مردمان یک ســرزمین اســت؛ صدای عشق، اعتقاد و باور آنها. حضور او در ســینمای ایران، کهکشــانی از نور، شــور، خلاقیت و خاطره آفریده اســت و سازمان ســینمایی حوزه هنری به پاس این حضور درخشــان و این اثرگذاری مانــدگار فضایی را فراهم میکند تا از چندین دهه تــلاش و خلاقیت مجاهدانه این هنرمند قدردانــی کند. مدیــر روابطعمومی و امــور محافل سازمان ســینمایی حوزه هنری تأکید کرد: این هنرمند خلاق تاریــخ معاصر را با تمــام روح و جان خویش در تاروپود ملودیها، نغمهها و قطعههای موسیقی درهمتنیــده و پژواک هوش و جســارتش در لایهلایه ذهن و ضمیر سینما دوســتان و عاشقان هنر این دیار خانه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.