بدون شاهنامه ایران، ایران نمیشود

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

پروفســور دورتیگه در روزهای گذشته به تماشــای نمایش «زال و رودابــه»، به کارگردانی شــهناز روستایی نشست. پروفســور دورتیگه، استاد فلسفه دانشگاه ســوربن، شاهنامهشناس و نویسنده کتاب «آیینه هســتی، شــعر و واقعیت درباره ایران» پس از تماشــای نمایــش «زال و رودابــه» در تالار محراب، سه دلیل را برای تماشای این نمایش عنوان کرد: نکته اول این اســت که حدود سه سال در مورد تأثیــر بخشهای شــاهنامه در ابتدای قــرن ۲0 در مورد ایران تحقیــق میکنم، بههمیندلیل دیدن این نمایش برایم بســیار جالب بود. نکته بعد این است که به دنبال روشی هستم تا تأثیر حماسه ایرانی را در وجود انســانها و زندگی مردم نشان دهم و در آخر معتقد هستم که بدون نکوداشــت شاهنامه، ایران، ایران نمیشــود و شــاهنامه باید پاس داشته شود. دورتیگه در پاسخ به این سؤال که او شاهنامهشناس است و قاعدتا باید در مورد داستان زال و رودابه هم اطلاعات و اشــراف کامل داشته باشــد و از آنجایی کــه در این نمایش دو بازیگر ۲۱ نقش )شــخصیت( را بــازی کرده و نمایش به زبان فارســی اســت، آیا شــخصیتهای نمایش و احساسشان برای او گویا و قابل درک بود، بیان کرد: من توانستم نمایش را درک کنم و متوجه داســتان شدم؛ به این دلیل که توانایی بازیگــران در انتقــال حس به تماشــاگران از طریق میمیک صورت و صدا بسیار مشهود بود و نقشها را با تغییر صدا به بهترین شکل بازی میکردند؛ چیزی که در اروپا آن را «اپرا» مینامند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.