شبشنبهها میزبان شاهدانِ خموش میشود

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

شبشــنبهها در دوازدهمین تجربه از دوره جدیــد خــود، شــنبه ۲۸ مــرداد میزبــان پرفورمنس موســیقی «شــاهدانِ خموش» در سالن تئاتر مســتقل تهران خواهد بــود. مجموعه برنامه «شبشــنبهها» هــر هفته بــا رویکــرد تجربههای متفاوت و گفتوگوهای تازه درباره دیدن و شــنیدن اجرا میشــود و در اجرای پیشِرو میزبان ابوســعید مرضایــی و فربد یداللهــی خواهد بود. ابوســعید مرضایــی، نوازنده ســهتار و شــورانگیز، بیش از ۳0 ســال است که در عرصه موســیقی فعالیت میکند و تاکنون ســه آلبوم موسیقی منتشر کرده و در ضبط و تدوین آثار اســتادانی مانند زندهیاد جلال ذوالفنون و زندهیــاد همایــون خرم همکاری داشــته اســت. فربــد یداللهی، نوازنــده تنبک و ســازهای کوبهای نیز نویسنده سه کتاب آموزشــی سازهای کوبهای با نگرشی نو برای سازهای تنبک و کوزه )اودو( است و انتشار پنج آلبوم موسیقی، طراحی و ساخت دو ساز کوبهای جدید و... از فعالیتهای اوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.