گنجشکک اشیمشی در فنیزاده

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

رســول نجفیــان و علیرضا حنیفی، روز جمعه ۲0 مرداد، زنگ افتتاحیه نمایش «گنجشــکک اشیمشــی» را به کارگردانی علــی حاجیلو به صدا درآوردند. «گنجشــکک اشیمشــی» نوشته محسن عظیمی، بــه کارگردانی علی حاجیلــو، از جمعه ۲0 مرداد ساعت ۱۸ در سالن استاد پرستویی روی صحنه رفته است. «گنجشکک اشیمشی» قصه مردی است که بهخاطر هرزگیهایش، همه چیز خود را از دست داده و به کارتنخوابی رســیده است. او در ذهنش با زنش، دخترش و معشــوقهاش روبهرو میشــود و... . رضا آشــفته، دراماتورژی نمایش و محمود ســاعی بازیگردانی آن را بر عهده دارند. سعید عظیمی، الهام اصغری، دنیا گفتاری، محدثه نویانی و زهرا صفری در این نمایش ایفای نقش میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.