تهران میزبان نمایشگاهی متنوع برای مادران، نوزادان و کودکان

Shargh - - گفتوگو -

محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران از 22 تا 2۵ شهریورماه، میزبان نمایشگاهی متنوع بــرای مادران، نوزادان و کودکان اســت که در آن هرچه را که مادران باید از قبل از تولد فرزندشــان بداننــد تا انــواع خدمــات مختلف آموزشــی و بهداشــتی تــا انــواع کالاهــا و صنایــع مختلف نوزادان و کــودکان در معرض دیــد علاقهمندان قرار میگیرد. به گزارش ســتاد خبری هشــتمین نمایشــگاه بینالمللی مادر، نوزاد و کودک؛ در این نمایشگاه شــرکتهای مختلف تولیدی، خدماتی و صنایع وابســته داخلــی و خارجی، جدیدترین و نوینترین کالاها، تولیدات و دستاوردهای این حوزه را در چهار روز ارائه و در معرض دید علاقهمندان قــرار میدهند. در این نمایشــگاه که در ســالنهای )هفــت، 27 و ســری 2۵( نمایشــگاه بینالمللــی تهران برپا خواهد شــد، شرکتها و نمایندگیهایی از کشــورهای کره، بلغارستان، هلند، آلمان، ترکیه، چین و انگلســتان حضور دارند. محتشــم امیــری، رئیس ســتاد برگزاری هشتمین نمایشــگاه بینالمللی مادر، نوزاد و کودک، گفت: هشــتمین نمایشگاه بینالمللی مادر،نــوزادوکــودک درمحلدائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار میشــود تا فعالان و صاحبنظران این حوزه در محیطی تجاری و تخصصی گردهم آمده و با یکدیگر به تجارت و تبادل دانش بپردازند. در هشــتمین نمایشــگاه بینالمللی مادر، نوزاد و کودک؛ کالاها و وسایل کامل سیسمونی، مبلمان اتــاق خواب نوزاد و کودک و وســایل خواب بچه، خدمات مختلف مراکز پزشــکی، درمانی مادر، نــوزاد و کودک و تجهیزات مربوطه، لوازم بهداشــتی و درمانــی و شــویندهها، مراکــز مربوط بــه آموزش دوران بارداری، زایمــان و تنظیم خانواده، مکملهای غذایی، پوشــاک مادر، نوزاد و کودک، کالســکه و تمام وســایل مرتبط با حمل و حفظ ایمنی نوزاد، نشریات، شرکتهای خدماتی مربوط به نگهداری و پرستاری از کودک و نوزاد، مهدکودکها و مراکز آموزشــی مربوط به کودکان، لــوازم خانگی مربوط به نــوزاد و کودک، وســایل فانتزی و انواع اســباببازیها ارائه شده و در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد. در این نمایشگاه همچنین گروههای مردمنهاد )انجیاو( و سازمانهای غیردولتی حامی مــادر و کودک، مهدکودکها و مراکز آموزشــی مربوط به کــودکان، شــرکتهای خدماتی مربــوط به نگهداری و پرســتاری از کــودک و نوزاد و نشــریات، کتابها و تمام خدمات اطلاعاتی مادران و کودکان نیز حضــور دارند. برپایی غرفههای ویژه برای معاینه رایگان کــودکان و نوزادان، معاینه جســمی، بیناییســنجی و چشم پزشکی، تســت هوش و دیگر مسائل مربوط به ســلامتی کودکان و نوزادان، از دیگر برنامههای این نمایشــگاه خواهد بــود. علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشــتر این نمایشگاه به سایت اینترنتی miladfair.ir مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.