اطلاعیه جدید درباره سهام عدالت

Shargh - - گفتوگو -

سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: تخصیص ســهام عدالت به مشــمولان در زمان ثبتنام، بر مبنای تعداد افراد خانوار اســت و ازدواج، طلاق و فوت تأثیری در شــرایط و مبلغ سهامداری آنها نــدارد. به گزارش ســازمان خصوصیســازی، طرح توزیع ســهام عدالت از ســال ۸۵ تاکنون در کشور در حال اجراست و براساس قانون، یک میلیون تومان از سهام شرکتهای مشمول سهام عدالت به این شرط به مشــمولان داده شــده تا در مدت 10 سال از محل ســود سالیانه این سهام، اقساط آن تسویه شود. از این رو در پایان مدت 10ســاله پرداخت و تسویه اقساط، از امســال سود سال مالی 9۵ شــرکتهای سرمایهپذیر به صورت نقدی به مشــمولان پرداخت خواهد شد. بر این اســاس، برخی پرسشها درخصوص اطلاعات هویتی و خانواری مشــمولان سهام عدالت که تعداد آنها حــدود ۵0 میلیون نفر برآورد میشــود، مطرح اســت. بهعنــوان مثــال، چنانچه اطلاعــات هویتی )شناســنامهای( مشــمولان ســهام عدالت از تاریخ ثبتنــام قطعی تاکنــون تغییر یافته باشــد، آنها چه اقدامــی باید بکنند؟ بر این اســاس، باید گفت آخرین اطلاعات هویتی و اصلاحات شناسنامهای مشمولان تا دیماه 9۵ از ســازمان ثبت احوال کشور دریافت و در بانک اطلاعات ســازمان خصوصیســازی اعمال شــده که این مشــخصات نهایی، مبنــای عضویت و سهامداری مشــمولان اســت، بنابراین فرد مشمول نباید اقدام خاصی در این زمینه انجام دهد. همچنین، درخصوص تغییر تعداد افراد خانوار نســبت به زمان ثبتنام یا تغییر شرایط خانوار ناشی از تولد، ازدواج و فوت باید گفت، تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمــان ثبتنام، بر مبنای تعداد افراد خانوار اســت و ازدواج، طــلاق و فــوت تأثیری در شــرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد. به علاوه اینکه متولدان بعد از تاریخ ثبتنام در خانوارها نیز از سهام عدالت برخوردار نیستند. افزون بر این، در برخی موارد مشاهده میشود خانوارهایی که در قالب یکی از اقشار، نظیر روستاییان یا مددجویان کمیته امداد برای دریافت سهام عدالت ثبتنام کردهاند، درحالحاضر جزء این اقشار نیستند، مثلا دیگر در روستا زندگی نمیکنند یا مددجوی کمیته امداد نیستند که درخصوص سهام عدالت این دسته از افراد هم باید گفت ملاک سهامداری افراد و خانوارها در طرح سهام عدالت قطعیشدن ثبتنام آنها است و درج تغییر وضعیت اقشار خانوار در بانک اطلاعاتی مشمولان سهام عدالت ضروری نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.