نقش سازمانهای مردمنهاد در توسعه پایدار روستایی

Shargh - - گفتوگو -

حدود 40 درصد از مراقبتهای بهداشــتی در کنیا از طریق ســازمانهای غیردولتی صورت میگیرد. در بنگلادش دولت مسئولیت واگذاری بخشی از اراضی جدید خلیــج بنگال را بــه ســازمانهای غیردولتی تفویض کرده است )سلطانیعربشاهی(. در تایلند در سال 1979 یک مرکز غیردولتی داوطلبانه برای توسعه روســتایی و هماهنگــی فعالیتهای ســازمانهای دولتی و غیردولتی در توســعه روســتایی، ایجاد شد که اندیشــهها و تجارب این سازمانها بر سیاستها و برنامههای دولت تأثیر گذاشته است و در برخی موارد، بهعنوان الگوهای توسعه،پذیرفته شدهاند )سعیدی(. در بخش گردشــگری هم میتوان ردپای کارآمدی از سازمانهای غیردولتی یافت که از آن جمله میتوان به پروژه شهر تاریخی دویرت در جنوب تونس اشاره کرد؛ دویرت شهری باســتانی با طبیعت گرموخشک است که قدمت آن به هزاران سال پیش برمیگردد. تشکلی غیردولتی به اسم اختصاری ASNAPED برای احیای اقتصــاد و روش زندگی، حفاظت از محیط زیســت و به دلایل تاریخی، باستانشناسی و فرهنگی، فعالیت خــود را در دویرت آغاز کرد. اولین هدف این تشــکل، حفظ مهمترین بخشهای شهر باستانی مانند مسجد، آبانبارهای قدیمی و غارهای عصر حجر در مجاورت آن بود. نقش تشــکل در این برنامه مشــخصکردن منابع مالی، جمعآوری سرمایه و هدایت امور اجرائی پروژه و بهعنوان رابط و میانجی بین اعضای مختلف پروژه مانند جمعیت محلی، اختیارات دولتی، تشریک مســاعی تشــکلها و ســازمانها، بنگاههای پولی و وقفکنندگان اســت. از طرفی تشــکل تلاشهایی در راستای متقاعدکردن یونسکو به ثبت دویرت بهعنوان یک اثر جهانی کرده است و مقامات دولتی منطقه را به مداخله و حمایت از روســتا از طریق گنجاندن آن در بســته تورهای گردشــگری، ترغیب کرده است. از دیگر تلاشهای تشکل، ایجاد تنوع در منابع درآمدی منطقه نظیر توســعه اکوتوریسم اســت. نمونههای بســیاری در جهان، حاکی از نقش مهم سازمانهای غیردولتی در توســعه پایدار روستایی است. توجه به تجربیات نشــان میدهد دولت در کنار ســازمانهای دولتی، با بسترســازی مناســب و حمایــت منطقی و پاسخگو، شکلدادن ارتباطات و تعامل سازنده، زمینه کارآمدی و پایداری این ســازمانها را برای حرکت به سمت اهداف توسعه فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.