شکایت غیرحضوری کارگران ممکن شد

Shargh - - گفتوگو -

تســنیم:

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به اینکه امکان ثبت دادخواستها، ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواســت از ســوی کارگران بدون مراجعه حضوری بــه مراجع حل اختلاف در ســامانه قرارداد وجــود دارد، گفــت: امکان شناســایی و ســاماندهی قراردادهای کار فراهم میشود.احمد مشیریان، معاون روابــط کار وزیر کار، درباره تعــداد قراردادهای موقت گفت: بر اساس قانون، قرارداد میتواند کتبی یا شفاهی باشــد، بنابراین بخش شفاهی قرارداد اگر موقت باشد آمار مشــخصی ندارد. وی ادامه داد: بر اساس قانون، یک نسخه از قراردادهای موقت باید به دست اداره کار میرســید که تاکنون در این زمینه کوتاهی شده است، اما با رونمایی ســامانه قرارداد کار، تمــام قراردادها، اعم از شــفاهی و کتبی و کوتاهمدت در این ســامانه ثبت میشوند. معاون روابط کار وزیر تعاون بیان کرد: اقدام وزارت کار در راهاندازی این ســامانه گام بلندی در جهت افزایش رضایتمندی تشــکلهای کارگری و کارفرمایی و تحقق بخش اعظمــی از مطالبات آنها در حوزه روابط کار اســت. معــاون روابط کار وزیر کار ادامه داد: ســامانه روابط کار از 30 نرمافزار تشــکیل شده که بخشــی از آنها بهطور پراکنده وجود داشتند، ولی قابلیت ارتباط با یکدیگر را نداشتند و امروز پیوند بین ایــن نرمافزارها به وجــود میآید تــا بتوانیم در زمینههای مختلف روابط کار از آنها استفاده کنیم. وی افزود: این ســامانه از چند زیرسامانه مختلف تشکیل شــده که از جمله آنها میتوان به زیرســامانه جامع ثبت دادخواست، بررسی مشــاغل سخت و زیانآور، حفاظت فنی و ایمنی، آمــوزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری و ... اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.