حمله به لوالو پر؛ هشدار برای مکرون؟

Shargh - - روزنامه - عکس: یواسای تودی

سحر طلوعي:

نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه به سرعت خودشان را به محل حادثه رساندهاند تا مانع از بروز فاجعه شــوند. محل حادثه پادگان نظامیان فرانسوی در حومه پاریس اســت، منطقهای به نام لوالو پر. سربازان حاضر در این پادگان ناگهان با هجوم راننده خودروی BMW روبهرو میشــوند. مقاومــت و درگیری آنها با راننده مهاجم در نهایت باعث زخمیشــدن شــش سرباز میشــود. راننده فرار میکند، اما نیروهای امنیتی با جستوجو در خودرو و تعییــن هویت راننده، او را در منطقهای دورتر از محل حادثه پیدا میکنند. بعد از مدتی زدوخورد میان راننده فراری و نیروهای امنیتی، فرد مهاجم مجروح و دســتگیر میشــود. منابع خبری نام او را منتشــر نکردهاند. این منابع برای توصیف حادثه لوالو پر از بهکاربردن کلماتی نظیر حمله تروریســتی خودداری کردهاند. آنها منتظر اطلاعات بیشــتر هســتند، اما نکته مهم این ماجرا، زمان وقوع آن اســت. مکرون، رئیسجمهور فرانسه، حین وقوع حمله به پادگان نظامی لوالو پر، مشغول برگزاری نشستی امنیتی در کاخ الیزه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.