تهدیدات ترامپ به ایالات متحده بازمیگردد

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک روزنامه یواسایتودی آمریکا با عکسی از حوادث این روزهای اخیر کنیا آغاز میشود؛ اعتراضات مردمی به نتایج شمارش اولیه انتخابات ریاســتجمهوری این کشــور و شکست رایلا اودینگا رهبر گروه مخالف دولت. درگیــری و زدوخورد میان مردم معترض و هــواداران اودینگا و پلیس اوج گرفتــه و در نتیجه تعداد زیادی از شــهروندان نایروبی و دیگر شهرها راهی بیمارستانها و مراکز امداد شدهاند. ناظران بینالمللی فرایند انتخابات کنیا که در نایروبی حضور دارند، از معترضان خواســتهاند صبور و شــکیبا باشند و اجازه دهند نتیجه نهایی اعلام شود. اودینگا و طرفدارانش معتقدند نیروی حاکم یعنی اوهورو کنیاتا در شــمارش آرا دست برده و تقلب کردهاند. تیتر یک روزنامه یواسایتودی آمریکا درباره چالشهای کلامی تند و تیز و تهدیداتی است که آمریکا و کرهشمالی در این چند روز اخیر با هم ردوبدل کردهاند. تحلیلگر یواسایتودی ادعا میکند، این تهدیدات آمریکایی میتواند به سمت خود ایالات متحده بازگردد. او میگوید وقتی ترامپ کرهشمالی را تهدید میکند که در صورت حمله با خشم و آتشی روبهرو خواهد شد که هیچکس تا به حال آن را ندیده و تجربه نکرده، میتوان پیشبینی کرد دولت کمونیستی کرهشمالی هم جواب دهد گوام از متعلقات به ایالات متحده را با موشکهای دوربرد هدف خواهد گرفت. نویسنده این مطلــب کلام آخرالزمانی ترامپ را باعث بروز تهدید برای خاک ایالات متحده میداند. در متن این مطلب، میخوانیم کرهشمالی همچون آینه ایالات متحده عمل میکند!

به مطالب مربوط به دیپلماسی آمریکایی بیش از موضوعات دیگر در صفحه یک یواسایتودی توجه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.