حذف تخممرغهای هلندی از سوپرمارکتهای بریتانیا

Shargh - - روزنامه -

روزنامه گاردین بریتانیا در تیتر یک از بروز نگرانیهای تازه درباره امنیت ســاختمانهای بلندمرتبــه لندنی خبر میدهــد. ماجرای برج گرنفل هنوز تمام نشده اســت. تحقیقات و بررسی این پرونده ادامه دارد، اما در کنار آن مســئولان شــهری لندن در پی بالابردن ضریب امنیت ســاختمانهای بلند پایتخت هستند. گاردین نوشته اســت، بهتازگی به صدها ســاکن برجهای لندن هشدار داده شده تا خانههایشــان را ترک کنند. مســئولان حفظ امنیت این برجها به اتفاقــی که برای برج گرنفل رخ داد، اشــاره کردهاند و گفتهاند این برجها باید به دقت بررســی شــود تا مشــکلات امنیتی و سلامت آنها حل شــود. در این گزارش، میخوانیم پرونده بررسیهای قبلی برج گرنفل نشــان میدهد مسئله نشت گاز در این ساختمان وجود داشــته، اما خیلی به آن توجه نشده اســت و در نهایت، فاجعه به بار آمده است. بررسیهای جدید ساختمانهای بلندمرتبه لندن به منظور جلوگیری از بروز فاجعههای مشابه صورت میگیرد. حدود ۱۳ برج پایتخــت بریتانیا در وضعیت خطر قــرار دارد. عکس یک روزنامه گاردین درباره برگزاری مراســم ســنتی رویال مایل ماه آگوســت در ادینبرا است. این جشنواره هنری و آیینی امسال ۷۰ســاله شد. سوژه دیگری که در صفحه یک گاردین به آن توجه شده، تخممرغهای وارداتی از هلند است. ســوپرمارکتداران بریتانیایی این تخممرغها را از قفسههایشــان حذف کردهاند. آنها میگویند تخممرغهای هلندی آلوده به نوعی حشرهکش است که میتواند باعث مسمومیت مصرفکننده شود.

صفحه یک گاردین در خدمت خبرهای داخلی بریتانیا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.