ما 2 ارتش در عراق نمیخواهیم

Shargh - - روزنامه -

روزنامه الشرقالاوسط عربستان صفحه یک خود را با خبری درباره قطر و تلاش آمریکا برای حل مشــکل آغاز میکند. این روزنامه خبر میدهد فرستاده آمریکا در ابوظبی و منامه و قاهره با سیاستمداران این کشورها دیدار داشته تا شاید بتواند مسئله قطر را حل کند. کویت از یک سو و آمریکا از سوی دیگر تلاش میکنند بحران بهوجودآمده میــان قطر و کشــورهای همســایهاش در حاشــیه خلیجفارس به شکلی حل شــود. این روزنامه در خبری دیگر از قول مقتدا صدر به وضوح میگوید، عراق نیازی به دو ارتش ندارد. اشاره مقتدا صدر به حشدالشعبی اســت. او گفته این نیروها در صورت حمایت بیش از حد باعث بروز مشــکلات شدید خواهند شد. عراق یک ارتش دارد و آن هم ارتشی اســت که زیر نظر دولت فعالیت میکند. این روزنامه در تیتر یک به مســئله سوریه میپردازد و ادعا میکند، دولت اسد از برقراری آتشبس در جنوب اســتقبال میکنــد. در توضیح این خبر، آمده سوریه و روســیه حفظ آرامش در سویدا در نزدیکی اردن را به عهده گرفتهاند. آمریکاییها هم قرار اســت در حفظ آرامش منطقه ریف در جنوب سوریه همکاری کنند. در عکس یک این روزنامه، زنی فلسطینی را از اهالی روستای ابومشعل در نزدیکی رام مشــاهده میکنیم. خانه این زن به دســت نیروهای اسرائیلی ویران شده اســت. الشرقالاوسط نوشته، رصد رفتار اسرائیل نشان میدهد آنها در پی راهانداختن جنگی جدید در غزه هستند.

خبرهای متنوعی از سراسر منطقه و جهان در صفحه یک الشرقالاوسط منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.