بریتانیا باید دستبهکار شود

Shargh - - روزنامه -

شــیخ محمدبن زائد، امیر ابوظبی در کاخ شاطی با سفیر آمریکا، آنتونــی زینــی و هیئت همراهــش دیدار کرده اســت. عکس یک روزنامه نشــنال امارات دیدار آنها را به تصویر کشیده است. طرفین علاوه بر اینکه درباره بحران قطــر در منطقه گفتوگو کردهاند، به مسائل مربوط به کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس نیز پرداختهاند. تیتر یک این روزنامه هم درباره قطر و نسبت دیپلماتیک امارات با این موضوع است. سفیر امارات در لندن از کشور میزبانش خواسته در مســئله قطر با مسئولیت بیشــتری برخورد کند. سفیر امارات، المزروعی، از بریتانیا خواســته قطر را برای حمایتنکردن از تروریسم و افراطگرایی زیر فشار بیشتری قرار دهد. آقای مزروعی گفتــه نگرانی ما از این بابت اســت که بریتانیا ســرمایهگذاریهای متعددی در قطر انجام داده و اقتصاد خود را به این کشــور وابسته کرده و به همین دلیل برای مهار قطر به اندازه کافی تلاش نمیکند. آقای سلیمان مزروعی گفته، سرمایهگذاری بریتانیا در قطر در واقع اقدامی با ریســک بالاست. نشنال در بخشی دیگر از صفحه یک به ادعای همکاری ژاپن و کرهجنوبی با ایالات متحده اشــاره کرده اســت. چالش میان کرهشــمالی و آمریکا بالا گرفته است. همین مسئله باعث شده کشورهای همسایه کرهشمالی، از جمله ژاپن و کرهجنوبی هشدار بدهند، در صورت بروز درگیری میان ایالات متحده و کرهشمالی، با آمریکا همکاری خواهند کرد.

خبرهای چندانی در صفحه یک نشنال امارات به چشم نمیخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.