کنیا؛ انتخابات با چاشنی مرگ

Shargh - - روزنامه - عکس: واشنگتنپست

صفوف طولانی و پیوسته رأی در کنیا هرچند در آرامشــی نســبی تشکیل شد، نتیجه مطلوبی برای همه شرکتکنندگان و رقبا نداشت. رایلا اودینگا و هوادارانش نتایــج شــمارش آرا و پیــروزی اوهــورو کنیاتــا را قبــول ندارنــد. آقــای اودینگا ادعا کرده در شــمارش آرا تقلب شــده و همین مســئله پای تعدادی از معترضان را به خیابانهای نایروبی و مومباســا باز کرده اســت. درگیری میــان معترضان و نیروهــای پلیــس در نایروبی دســتکم ســه کشــته بهجا گذاشته اســت. آقای اودینگا سالهاست برای حضور بر کرسی ریاستجمهوری کنیا تلاش میکند و راه به جایی نمیبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.