سیچوان؛ گرفتار بلای تکراری

Shargh - - روزنامه - عکس: چاینادیلی

نام ســیچوان چین با زلزله گره خورده است. این منطقه حادثهخیز دوباره گرفتار زلزله شده است. زلزلهای به قدرت هفت ریشــتر. خبر لحظات نخست بعد از وقوع حادثــه میگوید، ۱۹ نفر جــان خود را از دســت دادهاند و بیش از ۲۶۰ نفر زخمی و مصدوم شــدهاند. این آمار باعث شــده رئیسجمهور چین دستور بدهد نیروهای نظامی و پلیس این کشــور هرچه سریعتر عملیات آواربــرداری را انجام دهند تا از افزایش تعداد کشــتهها جلوگیری شود. زلزلــه اخیر ســیچوان در شــب رخ داده اســت. به نظر میرســد تعداد قربانیان این حادثه خیلی بیشــتر از ایــن اعداد و ارقام باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.