سییمنزتخدبهشورم،یشهردانرشخهبردزیادنرد

Shargh - - جامعه -

شــوراي شــهر تهــران در رونــدي کــه خیلــي زود و بــا دســت رو شــروع کرد، پنجشــنبه گذشــته گزینــه نهایي منتخــب خود را براي شــهرداري تهران به شــهروندان معرفي کرد. محمدعلي نجفي روز پنجشــنبه پــس از دو روز جلســات فشــرده ارائه برنامه و در نهایت با اتفاق از قبل پیشبینيشــده انصراف سایر کاندیداها، به عنــوان گزینه نهایي شــهرداري تهران معرفي شــد و طبق آخرین تصمیمات اعلامشده در جلسه اول شروع به کار شوراها که اول شــهریور اعلام شده است، در صــورت رأي مجدد و رســمي اعضاي شــوراي پنجــم به عنوان شهردار تهران انتخاب ميشود.

منتخبان شــوراي پنجم شــهر تهران روز پنجشــنبه هفته گذشته بــه روال دورههاي قبلي شــوراي شــهر تهران، باز هم جلسه نهایي تصمیمگیري براي انتخــاب گزینه نهایي و رأيگیري خود را غیرعلني و پشــت درهاي بسته برگزار کردند. جلسهاي که از آن دو انصراف بیرون آمد و درنهایت محمدعلي نجفي را بــه عنوان انتخاب نهایي اعلام کردند. مرتضي الویري، رئیس سني جلسات منتخبان شوراي پنجم شهر تهران پس از پایان جلسه انتخاب گزینه نهایي شــهرداري تهــران، گفت: تلقي من این اســت که در روز نخست پنجمین دوره شوراي شهر تهران، ري و تجریش، آقاي نجفي همین تعداد رأي را کســب کنند، اما تا آن زمان ایشان کاندیداي نهایي تصدي این پست هســتند. ممکن است در این مدت نظرات یا چهرههاي دیگري وجود داشته باشد اما به نظر چنین چیزي بعید ميآید.

در این فاصلــه برخي دیگر از منتخبان شــوراي پنجم اعلام کرده بودند که ممکن اســت گزینههاي دیگري هم غیر از گزینههاي اعلامشــده مطرح شود اما این احتمال بســیار کم خواهد بود. روز پنجشنبه هم بسیاري از منتخبان شوراي پنجم درباره انتخاب گزینــه نهایي و رأيگیري در باره آن ابهام داشــتند و به همین دلیــل احتمال عــدم تصمیمگیري نهایي وجود داشــت. برخي از منتخبان شــوراي پنجم که نظرشــان دربــاره محمدعلي نجفي مثبــت بود، به خبرنگار «شرق» گفتند که براي جلوگیري از اشتقاق و لابيهایي که وجــود دارد، ترجیح بر تصمیمگیري و رأيگیري است تا تکلیف روشن شود. این موضوع از آن جهــت حائز اهمیت بود کــه رأي گزینه نهایي باقيمانــده به عنــوان رقیــب براي نجفــي یعني مهرعلیزاده، از آنچه پیشبیني ميشد، بیشتر شد.

به گزارش خبرنگار «شرق»، چند سؤال مهم پس از اعلام انصراف نامزدهاي شــهرداري تهران مطرح بود؛ اینکه آیا از ابتدا شــهردار انتخاب شده بود و این رونــد نوعي نمایــش براي طيکــردن روند انتخاب شهردار بوده است ؟ نامزدهاي نهایيشده براي ارائه برنامه بر ماندن تا پایان این روند تأکید داشتند و حتي تا ساعات پایاني ارائه برنامههایشان بسیار جدي وارد عرصه شده بودند، چرا در جلسهاي که غیرعلني شد به نتیجه انصراف رسیدند؟ آیا درباره انصراف توافق یا توصیهاي صورت گرفته است؟

علي اعطا و احمد مســجدجامعي در پاســخ به این سؤال «شرق» تأکید داشتند که فشار یا توصیهاي روي نامزدهــا وجود نداشــته اســت. اعطــا گفت: رسیدن به نتیجه انصراف، نتیجهاي جمعي حاصل برآورد نظر همه اعضا بود. مسجدجامعي هم تأکید کرد که افراد حاضر به عنوان نامزدهاي شــهرداري در باره حضورشــان جدي بودنــد و نتیجه انصراف، نتیجهگیري خودشــان بوده است. البته صراحت ما درباره انتخاب آقاي نجفي هم تأثیرگذار بوده است.

حسن رســولي هم در کانال تلگرام خود نوشت: «قــرار بود نامزد شــهرداري بــا رأي 21نفره انتخاب شود. آقایان مرعشي، دکتر مهرعلیزاده و سرکار خانم دکتر کولایي که کاملا تجهیزشــده و مســئولیتپذیر وارد عرصه شــده بودنــد، به عنوان اعضــاي مؤثر جامعــه اصلاحطلب پایتخت همدلانــه با انصراف از رقابــت و پس از مستحضرشــدن از گرایش غالب شورا ما را در تحقق این وعده به بهترین وجه ممکن یاري دادند .»

مرتضي الویري هم در توضیحي به رســانهها با اشاره به مراحل انتخاب گزینههاي نهایي براي اعلام برنامه شــهرداري تهران، گفت: آقــاي مهرعلیزاده نیز همانند آقاي افشــاني بعد از جلسه ارائه برنامه، اســتعفا دادند. مهرعلیزاده هم بــراي همافزایي و اجماع با شــوراي شــهر این کار را کرد تــا منتخبان بتواند به اجماع کامل برسد. همچنین خانم کولایي نیز با توجه به نظرات ایشان در نامزد برتري که شورا پیگیري ميکند، از حضور در میان کاندیداها انصراف داد و درنهایت آقاي محمدعلي نجفي با 21 رأي به عنوان شهردار شوراي پنجم انتخاب شدند.

زهرا نژادبهــرام هم در حســاب توییتري خود با عکســي از نجفــي و خطاب به او نوشــت «انتخاب شــما ثمره اعتمــاد مردم به لیســت امیــد و اقبال همیشگيشان به جریان اصلاحات است. چشم امید شهروندان تهران, ري و تجریش به ماست.»

حجت نظري، دیگر منتخب شــوراي پنجم، هم یک گام جلوتر از جلســات رسمي برگزارنشده شورا، به نجفي به عنوان شهردار آینده تهران تبریک گفت

و در توییتر خود نوشــت: «پس از انصراف هر چهار رقیب مرحله پایاني، #محمدعلي_نجفي شــهردار آینده تهران شد».

محمدجــواد حقشــناس هم با فعلــي قطعي در توییتــر خود نوشــت: «با رأى اجماعــی و قاطع #شوراى_ پنجم به #دکتر نجفي، شهردارى توانمند و لایق به بهشت راه یافت».

محمدعلــي نجفي پس از اعــلام تصمیم نهایي منتخبان شــوراي پنجــم در گفتوگو بــا برنامهاي زنده در رسانه ملي اولین قولهاي خود را به عنوان منتخب شــوراي پنجــم داد و گفت: «تلاش ميکنم مقابل شــهروندان تهراني روســفید باشــم». او در صحبتهاي خود خطاب به شــهروندان گفت: «در همین اولین لحظات مسئولیتم به شهروندان تهراني تعهد ميدهم که تمام تلاش و قدرتم را براي ایجاد شــرایطي مطلوبتر جهت زیست شهري آنها به کار گیرم تا زندگي شهروندي آنها در چهار سال آینده به مراتب بهتر از امروز باشد».

او به شــهروندان تعهد داد کــه «تمام تلاش و قدرتــم را بــراي ایجاد یک شــرایط مطلوبتر براي زیست شهري آنها به کار خواهم گرفت و انشاءالله ســعي ميکنم کــه از همه امکانات در شــهرداري و بیرون از شــهرداري اســتفاده کنم تا دو خواسته اصلي شــهروندان محقق شود؛ یکي ایجاد آرامش که جنبههاي روحي، معنوي و رواني شــهروندان را در زندگي شــهري مدنظر دارد و دوم ایجاد آسایش کــه جنبههاي فیزیکي و مادي زندگــي آنها را دربر خواهد گرفت».

بــه گزارش «شــرق»، جلســه انتخــاب گزینــه نهایــي بــراي شــهرداري تهــران حواشــي هم داشــت. منتخبان شــوراي پنجم ترجیح دادند رســانهها )که البته بخــش زیــادي از آنها منســوبان رســانهاي اعضــاي شــورا و نامزدهــاي شــهرداري بودند( در بخش ارائه برنامه نامزدها حضور داشــته باشــند؛ اما درباره بخش اصلــي تصمیمگیري و رایزنيها و رأيگیــري و اتفاقاتي که منجر به انصراف دو نامزد شــد، رســانهها حضور نداشــتند و اخبار از طریق ارتباط اعضا با رسانهها و منسوبان رســانهاي آنهــا از پشــت درهاي بســته منتقــل ميشــد؛ رونــدي کــه همواره رســانههاي رســمي از آن امتنــاع ميکننــد؛ امــا براي جانماندن از خبرهاي مهم مجبور به همراهي با این روند ميشــوند. در ادامه این روند باید منتظر ماند و دید ادعاي شــفافیت رســانهاي منتخبان پنجم در اولین جلسه رسمي و در جریان انتخاب رئیس شورا و هیئترئیســه و رؤساي کمیســیونها و در نهایت رأيگیري براي انتخاب شهردار تهران چگونه خواهد بود.

شــائبه جدينبودن اعضا درباره انتخاب از میان نامزدهاي اعلامشده و انتخاب شهردار از قبل زماني جديتر شــد که مکالمــهاي بین یکــي از منتخبان پنجم و حسین مرعشي، یکي از نامزدهاي شهرداري تهران رخ داد. حســین مرعشــي برنامههاي خود را براي اداره شــهر تهــران ارائــه داد. او تأکید کرد که شــهردار تهران اگرچه منتخب اصلاحطلبان است؛ اما باید شــهردارِ همه مردم شــهر تهران باشــد. او گفــت: در 12 ســال اخیر جریــان اصولگرایي رقیب کامــلا خطــي، غیرمنصفانه و تنگنظرانــه با جناح اصلاحطلــب برخورد کرد؛ اما مــن معتقد به حذف اصولگرایان نیســتم؛ چراکه ایــن طیف در تهران 2٥ درصد رأي آورده و باید به همین تناســب به ســهم آنها در مدیریت توجه شــود. او به روند کسب درآمد شــهرداري تهران اشــاره کــرد و گفت: مــن هیئتي هستم؛ اما نميتوانم قبول کنم چطور شهرداري که به پیمانکار بدهکار اســت، براي کارهاي مستحبي و کمک به هیئتها و خیریهها پیشقدم اســت؛ چون این کار عملکــرد خیریهها را از بین ميبرد. در ادامه فرصت به ســؤال و جــواب اعضا رســید و از میان ســؤالها محمد علیخاني با ســؤالي کنایهدار رو به مرعشي گفت: مشــخص نیست شما جدي وارد این صحنه شــدهاید یا ما ســرکاریم؟ مرعشي در پاسخ گفت: شــما ما را سرکار گذاشــتهاید، ما را آوردید که برنامــه بدهیم، آنوقت ميخواهیــد به فرد دیگري رأي بدهید. ایــن گفتوگو منجر به توضیح برخي از اعضا شد تا توضیح دهند که گزینه شهرداري تهران هنوز مشخص نیســت. در نهایت هم مرعشي با این جمله که «در تمام مدت فعالیتم بهعنوان یک چهره سیاســي هرجا که براي یک پست، داوطلب دیگري وجود داشت، کاندیدا نميشدم» به شکلي تلویحي انصراف خود را از ادامه این روند اعلام کرد.

بر اساس این شوراي شهر تهران دوره پنجم خود را اول شــهریور آغــاز ميکند و طبق قانــون باید در اولین جلسه اعضاي شــورا پس از انتخاب رئیس و هیئترئیسه به ســراغ اولین دستور جلسه خود که انتخاب شــهردار براي شهر تهران است، بروند. البته شــورا براي این انتخاب خــود 1۰ روز مهلت قانوني دارد که به نظر ميرســد اگر همین روند طي شــود و نجفــي همچنان گزینه نهایي باقــي بماند، تهران خیلي زود دوره جدیدي را با ســیزدهمین شــهردار خود آغاز خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.