انصراف بدون فشار و توصیه

Shargh - - جامعه -

الهه کولایی، نامزد انتخاب پســت شهرداری تهران که در ســاعات پایانی انتخاب نامزد نهایی با ارسال نامهای انصراف خود را برای انسجام انتخاب اعضای شورای شهر تهران اعلام کرد، در گفتوگو با «شرق» تأکید کرد که درباره این انصراف هیچ فشار و توصیهای وجود نداشته است و گفت: علت انصرافم به علت ورودم به این عرصه برمیگردد. رقابت ما از جنس رقابت یک جریان و یک خانواده و برای پیشبرد اهداف جریان اصلاحات بود و نامزدها روی برخی موضوعات تفاوت ســلیقهای داشتند. او با اشاره به محورهای مورد تأکید خود، گفت: بهعنوان یک مدیر زن تلاش کردم تا در جریان رقابتی سالم و اخلاقی قرار بگیرم و برای تغییر نگرش جامعه به زنان و اهمیت نگاه انسانی به آنها فارغ از جنسیت گام بردارم.

او با اشــاره به نگاه غالب منتخبان شــورای پنجم به محمدعلی نجفی، گفت: متوجه شدم که اکثریت قاطع منتخبان شــورا پس از بررســی و نظر انتخابشان آقای نجفی اســت و من صلاح ندیدم که در این عرصــه ادامه دهــم. ضمن اینکه دیدگاههای من و آقای نجفی در بســیاری از مــوارد پس از گفتوگو با خودشــان بســیار نزدیک به هم بود و این بــرای من امیدوارکننده بود. او تصریح کــرد که در آینده در کنار اعضای شورای شهر تهران و شهردار منتخب خواهد بود؛ اما درباره همکاری با شهردار آینده باید بررسی و صحبت بیشــتری صورت گیرد تا ابعاد کار مشــخص شــود. کولایی تأکید کرد که موضوعات مربوط به شفافیت مالی و مبارزه با فساد در شهر و شهرداری تهران در قالب اصلاح فرایندها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.