فعالیت محلهمحور مبنای اساسی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

Shargh - - جامعه -

رئیس مرکز توســعه امور پیشــگیری ســازمان بهزیستی کشور گفت: با مشــارکت مردمی میتوان برای ریشهکنی آسیبهای اجتماعی، اقدامات بزرگی از طریق پایگاههای کوچک انجام داد. بههمیندلیل فعالیــت محلهمحور مبنای اساســی پیشــگیری از آسیبهای اجتماعی است. فرید براتیسده در مراسم افتتاح پایگاه سلامت اجتماعی منطقه حاشیهنشین تبریز با اشــاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره تأکید زیادی به مســئولان نظام برای حل آسیبهای اجتماعــی دارند، اظهار کرد: آســیبهای اجتماعی موضوع سادهای نیست که بتوان به راحتی از کنارش رد شــد، بلکه موضــوع پیچیدهای اســت که نهتنها نسلهای فعلی را تحتتأثیر قرار میدهد، بلکه برای نســلهای آینده نیز تهدیدي جدی به شمار میرود. بههمیندلیــل باید راهکاری جدی و اساســی برای مبارزه با این معضل ارائه شــود. وی با تأکید بر اینکه دستگاههای دولتی نقش تســهیلکننده آسیبهای اجتماعی را برعهده دارند، گفت: بهترین راهکار برای حل آسیبهای اجتماعی، افراد یک محله یا جامعه هســتند؛ چراکه افراد یک جامعه مشــکلات خود را به خوبی احســاس کرده و برای رفع مشکلات تلاش میکنند و میتوانند با همکاری دســتگاههای دولتی آسیبهای اجتماعی را کاهش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.