ضرورت تأمین اعتبار ۵۰۰میلیاردی امداد و نجات

Shargh - - جامعه -

رئیــس جمعیت هلال احمر بــا تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار ۵۰۰میلیاردتومانی مصوب مجلس برای امــداد و نجات، گفت: امیدواریم تا پایان ســال تأمین خودروهای نجات و تجهیزات امداد و نجات را عملی کنیــم. دکتر سیدامیرمحســن ضیائی کــه به منظور بازدید از اردوهای نشــاط و امیــد جوانان هلال احمر به استان گیلان ســفر کرده بود، با محمدعلی نجفی اســتاندار گیلان دیــدار کرد. وی با بیان اینکه اســتان گیلان با وجود طبیعت سرســبز، نیازمند توجه بیشتر برای ارتقــای زیرساختهاســت، درخصوص تجهیز امکانات جمعیت هلال احمر اســتانها، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم تأمین خودروهای نجات و تجهیزات امداد و نجات را در ســطح سختافزاری عملی کنیــم. ضیائــی تأکید کــرد: امکانــات هلال احمــر برای مردم اســت و درصورتیکــه اعتبار ۵۰۰ میلیاردتومانی مصوب مجلس برای حوادث و امداد و نجات تأمین شــود، خبرهای خوبــی از هلال احمر شــنیده خواهد شــد. در این دیدار طرفین با اشاره به حادثهخیزی استان گیلان و حجم بالای تردد مسافران در طول سال، بر ضرورت حمایت از هلال احمر استان و افزایش تجهیزات امداد و نجات استان تأکید کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.