کاهش آدمربایی در کشور

Shargh - - جامعه -

رئیس پلیس آگاهی ناجا از کاهش آمار آدمربایی در ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. ســردار محمدرضا مقیمی دربــاره اینکه آیا آمار آدمربایی در کشور افزایش داشته یا خیر؟ اظهار کرد: آمار آدمربایی در کشــور نهتنها افزایش نداشته بلکه آمارهای ما از ابتدای امسال تاکنون نشان میدهد که تعداد این پروندهها نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش هم داشته اســت. وی با اشاره به چند پرونده آدمربایی اخیر اظهار کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی بعضــی از خانوادهها این اخبار را در این فضا منتشــر کردند و به ســرعت نیز فراگیر شد و طبیعی اســت که پس از آن افکار عمومی نیز نســبت به این مسائل حساسیت داشــته باشد. گرچه بحث پیرامون این موضوعات زیاد شــده اما آمار آدمربایی در کشور کاهش داشته است. رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به شیوههای پلیس در کشف جرائم اظهار کرد: قدرت کشــف پلیس در جرائم افزایش داشته و پروندههای اینچنینی نیز با سرعت و در اولویت رسیدگی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.