حذف آرام مسعودت ویاکحاسیاتعلینقفبوتبها لکیراانرگردانی کیروش؟

Shargh - - ورزش - سجاد فیروزی

داســتان بازیکردن احســان حاجصفی و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانی باشگاه پانیونیوس مقابل مکابی اسرائیل، هنوز بازتاب گستردهای در رخدادهای ورزشی کشــور دارد؛ پس از آنکه بسیاری از طیفهای مختلف و تا حدودی «مشخص»، بازیکردن این بازیکنان مقابل نماینده اســرائیل در مرحله انتخابــی لیگ اروپا را مایه «ننگ» دانســتند، بســیاری منتظر بودند واکنش اهالی فدراسیون فوتبال و از آن مهمتر وزارت ورزش را ببینند. این دو نهاد که بهشــدت بهخاطــر منفعلماندن تحت فشــار قرار گرفته بودند، ابتدا با صدور بیانیههایی کلی ســعی در آرامترکردن فضا داشــتند؛ فدراسیون فوتبال که صــدور رأی و حکم نهایی را منــوط به گفتوگوی رودررو بــا این دو ملیپــوش ایرانی کرد و خبر داد بعد از انجــام تحقیقات، در این مورد حکــم صادر میکند. وزارت ورزش و در رأس آن، مســعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان هم در بیانیهای مشابه، صدور و حکم رأی را منوط به پیگیریهای فدراسیون فوتبال و برخی نهادها دانســت. بااینحال، صحبتهای روز پنجشنبه محمدرضا داورزنی، معاون وزیــر ورزش با خبرگزاری صداوسیما یکباره همه چیز را به هم ریخت.

وزارت شمشیر را از رو بست

معاون وزیــر ورزش با مطرحکردن چندین موضوع، خبــر جنجالی «محرومیت» این دو بازیکن از حضور در تیم ملی ایران را بیان کرد و گفت: «در ۳۸ سال گذشته هیچکدام از ورزشــکاران مــا در صحنههای مهم حتی المپیک حاضر نبودند مقابل ورزشــکاران رژیم غاصب صهیونیســتی که ما آنها را به رســمیت نمیشناسیم، به میدان مســابقه بروند و اتفاق اخیر در شــرایطی رخ داد که ما بارها با تهدیدهای کمیته بینالمللی المپیک مواجه شده بودیم اما به دلیل اینکه این رژیم اشغالگر خط قرمــزی برای ایــران و ملتهای مظلــوم جهان اســت، طبیعی بود که این حساسیت برای ملت شریف ما وجود داشــته باشــد. خیلی مواقع بوده اســت که ورزشکاران کشورمان طلای المپیک را از دست دادند تا پای ارزشهای ایران اسلامی بایستند و از مردم مظلوم فلســطین حمایت کنند. دو فوتبالیست ما بیتفاوت به این موضوع عمــل میکنند، به صرف اینکه تعهدی به باشگاهشان دارد، پس تعهدشان به ملت شریف ایران چه میشود؟ با این شرایط طبیعی است که فدراسیون فوتبــال و کمیتــه انضباطی آن، تصمیــم جدی درباره آینــده این دو بازیکــن فوتبال بگیرد امــا درحالحاضر بهطور قطع مسعود شــجاعی و احسان حاجصفی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت نخواهند شد زیرا آنها خط قرمزها را زیر پا گذاشتند.»

کمحافظهبودن داورزنی!

صحبتهــای داورزنــی در شــرایطی بازتــاب گســتردهای در فضای مجازی داشــته کــه البته ایراد محتوایی هم دارد؛ معــاون وزیر ورزش ایران در حالی از «بیســابقه»بودن این موضــوع صحبت میکند که پیشتر در ســال ۲۰۰۰، مهرداد میناوند که عضو باشگاه اشــترومگراتس اتریش بود، به مصــاف تیم هاپوئل از اسرائیل رفت و بازی کرد. در آن برهه نهتنها حساسیتی در این مورد شــکل نگرفت بلکه مهرداد میناوند هرگز خطــر محرومیت از تیــم ملی را حس نکــرد چون او بعد از بازی با نماینده اســرائیل دوبــاره برای تیم ملی ایران در چند بازی مختلف به میدان رفت. این موضوع بیســابقهبودن به نظر میرســد بهانه چندان درستی برای خطقرمزکشــیدن روی نــام دو بازیکن ملیپوش ایرانــی، آن هــم درســت در آســتانه رقابتهای جام جهانی نباشــد؛ بهویژه اینکه مسعود شجاعی بهتازگی بازوبند کاپیتانــی تیم ملی ایران را به بازو میبندد و در پست خودش این اواخر تبدیل به یکی از بازیکنان خوب کارلوس کیروش شده است.

رسانههای خارجی وارد گود شدند

مخابرهشــدن صحبتهای محمدرضا داورزنی در فضای مجازی ســوژه مناســبی را در اختیار رسانههای معتبر بینالمللی قرار داد تا از این اتفاق عجیبوغریب چندسطری در ســایتها و روزنامههایشــان بنویسند؛ روزنامه مطرح «اکیپ» یکی از معتبرترین روزنامههای ورزشــی اروپا، روز گذشته با انتشــار این خبر نوشت «با توجه به اتفاقات رخداده به نظر میرسد این دو بازیکن حضــور در جــام جهانی را از دســت بدهند ». ســایت روزنامه معتبر مارکای اســپانیا هم بــا کارکردن خبری مشــابه، به ارزیابی این اتفاق پرداخت. واشنگتنپســت هــم یکی دیگــر از ســایتهای معتبری بــود که خبر محرومیت شجاعی و حاجصفی از تیم ملی ایران را کار کرد. به این ســایتها و روزنامههای معتبر باید صدها ســایت و روزنامه ریز و درشــت دیگر را هم اضافه کرد تا مشــخص شــود صحبتهای داورزنی چه تأثیری در بهوجــودآوردن جوی منفی علیه فوتبال ایران داشــته است. جوی که همین حالا و تنها با گذشت ۴۸ ساعت از راهاندازیاش، به فیفا هم رسیده و باید منتظر ماند تا واکنش نهاد عالی فوتبال در دنیا را دید.

داورزنی از طرف چه کسی حکم داد؟

موضوعــی که هنوز برای بســیاری از اهالی ورزش گنگ و مبهم اســت این اســت که محمدرضا داورزنی از طرف چه کســی حکم را صادر کرده اســت؟ وزارت ورزش یــا فدراســیون فوتبــال؟ وزارت ورزش که تا به حــال اگر قرار به صدور رأی و حکمــی بود، آن را روی خروجی ســایتش منتشر ميکرد و فدراســیون فوتبال هم که هنوز در ســکوت مطلق دربــاره این موضوع به سر میبرد. مورد مشــخص اینکه داورزنی هنوز تعیین نکرده کــه صحبتهایــش و خبر محرومیــت این دو بازیکن از حضور در تیم ملی، اظهارنظر شخصی است یا بهعنوان سخنگوی وزارت ورزش چنین صحبتهایی را بیان کرده است. اگر اظهارنظر شخصی باشد که هنوز نباید منتظــر این بود که فیفا با قلم ســرخش به جان فوتبال ایــران بیفتد ولی اگر بهعنــوان یکی از اعضای اصلی وزارت ورزش، به بیان دیدگاه وزارت در این مورد پرداخته باشــد، آنگاه باید منتظــر ماند تا اتفاقات ریز و درشتی، گریبان ورزش ایران را بگیرد.

داستاننویسی برای حذف مسعود و احسان

داســتان تــا اینجای کار شــبیه ســناریویی از پیش تعیینشــده اســت؛ وزارت ورزش کــه ظاهــرا تحت فشار اســت تا هرچهســریعتر حکمی دراینباره صادر کند نمیخواهد مقصر اصلی داســتان شــناخته شود. موضوع همان بحث «جدایی فوتبال از سیاست است.» مســئولان وزارت ورزش میداننــد که اگــر به صورت رســمی در این مورد اظهارنظر کنند، ایــن امر بهمثابه «دخالت دولت در فوتبال» شــناخته شده و راه را برای محرومیت تیم ملی ایران هموار میکند. پس این نهاد حکمی را که در نظر دارد، از زبان افرادی که «امینش» باشند، به جامعه القا میکند؛ در این میان اما هنوز رأی اصلی که فیفا را تحریک میکند، رأی فدراسیون فوتبال ایران اســت. اینکه فدراســیون فوتبال ایران هم دقیقا اظهارنظــری در این مورد نمیکند، به خاطر ســناریوی هماهنگی است که با وزارت ورزش نوشته شده است. فدراســیون فعلا به بهانه اینکه «محرومیت شجاعی و حاجصفی» فقط اظهارنظر یکی از دولتمردان اســت، به دنبال فضاسازی و نوشــتن داستان اصلی است. در واقع بعید اســت فدراســیون فوتبال به صورت علنی رأی بــه محرومیت این دو بازیکن بدهــد و به احتمال فراوان در پس پــرده، به حذف آرام ایــن دو بازیکن از تیم ملی میاندیشد. داورزنی با زیرکی خاصی و از آنجا که اطمینان دارد صحبتهایش در رسانههای مختلفی بازتاب داده میشود، راه را برای گریز از محرومیت تیم ملــی ایران باز میکند. او در بخشــی از صحبتهایش میگوید : «طبیعی اســت که فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطــی آن تصمیم جدی درباره آینده این دو بازیکن فوتبال بگیــرد». این صحبت بهخوبی نشــان میدهد که فدراســیون فوتبال هنوز موضع رسمیاش را اتخاذ نکرده؛ هرچند بعید اســت با توجه به همسوبودن این دو نهاد، فدراســیون فوتبال بتوانــد رأی مغایری با رأی وزارت ورزش داشته باشــد. اما بحث «تصمیم جدی» فدراســیون فوتبال که داورزنی از آن دم میزند، همان «ســناریو» اســت که در بالا به آن اشــاره شــد؛ اینکه مسعود و احســان را بدون ســروصدا از تیم ملی کنار بگذارنــد. در واقــع قرار نیســت فدراســیون فوتبال با حکمی ضربتــی خبر از محرومیت این دو بازیکن بدهد چــون میداند فیفا آماده اســت تا به هــر بهانهای به مقابله با فدراســیون بپردازد، پس به ســراغ راه میانبر مــیرود؛ اینکه به کیروش به صورت زیرپوســتی خبر دهد دیگر مسعود شــجاعی و احسان حاجصفی را به تیم ملی دعوت نکند.

کیروش کارگردانی میکند؟

نقش کیروش در داســتان محرومیت شــجاعی و حاجصفی از تیم ملی نقشــی اساســی شــده؛ وزارت دخالــت کند، بــه تعلیق فوتبــال ایــران میانجامد و فدراســیون حکم دهد هم اتفاقی مشابه میافتد؛ پس ســادهترین راه این اســت که کیروش ایــن دو بازیکن را قربانــی کنــد. داورزنی البتــه در ایــن موضوع هم اظهارنظر میکنــد و میگوید: «مراجــع تصمیمگیری درباره ایــن موضوع نظــام جمهوری اســلامی ایران، وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراســیون فوتبال هستند، نه آقای کارلوس کیروش. هرچند این سرمربی پرتغالی برای فوتبال کشــورمان زحمت کشــیده که در جای خود ارزشــمند بوده امــا این اتفاقی کــه افتاده، زیرپاگذاشــتن خط قرمز نظام جمهوری اســلامی ایران اســت». کیروش در مقطع کنونی به ایــن دو بازیکن نیــاز مبرم دارد؛ نباید فراموش کــرد که همین یکی، دو روز گذشــته، کرانچار سرمربی تیم ســپاهان خبر از این داد که حاجصفی «به ســفارش عــدهای و برای حفظ جایگاهــش در تیم ملــی راهی یونان شــد». پس این نشان میدهد که کیروش هرگز به فکر عبور از این دو نیســت و حالا بر سر دوراهی ســختی قرار گرفته؛ البته کار بــرای این مربی پرتغالــی در دو بازی باقیمانده در رقابتهای انتخابی جام جهانی ساده است؛ ایران جواز حضور بــه جام جهانی را گرفتــه و میتوان به راحتی به بهانــه فرصتدادن به بقیه بازیکنــان تیم ملی قید حضور حاجصفی و شجاعی در بازی مقابل کرهجنوبی و ســوریه را زد، اما بعدا چه اتفاقی میافتد؟ این همان داستانی اســت که فدراسیون قرار است کارگردانیاش کند. در واقع فدراســیون با همکاری کــیروش در راه دعوتنکردن از این دو، ماجرا را به سمتی پیش میبرد که اتفاق رخ داده و بازی مقابل نماینده اسرائیل ربطی به جداماندن این دو بازیکن از تیم ملی ندارد، بلکه این دو جایی در تفکرات ســرمربی کنونی تیــم ملی ایران ندارنــد! اینطــور دیگر از تحریک فیفا هــم تا حدودی جلوگیری میشود؛ فقط تا حدودی.

اعدام در ورزشگاه، هنوز فراموش نشده است

فیفــا بــا اظهارنظر هــر دولتمردی در هر ســمتی، ســریع به سراغ گزینه تعلیق و محرومیت نمیرود؛ این نهاد از فدراســیون فوتبال مربوطه اســتعلام میگیرد و بعدا دســت بــه کار میشــود؛ بااینحــال یک نکته ضروری اســت؛ اینکه بازتاب رســانهها را هم حسابی دنبال میکند. همین چنــد وقت پیش بود که این نهاد بینالمللی تصویــر یکی از روزنامههــای داخلی را به فدراســیون فوتبال فرســتاد و از این نهاد درباره «اعدام در ورزشــگاهها» پرسوجو کرد؛ ماجــرا از این قرار بود که فیفا پیشتر به ایران هشدار داده بود که از اعدام در ورزشــگاهها جلوگیری شود و بیتوجهی صورت گرفته بود. آنها میخواســتند تحقیق کنند کــه اگر این اعدام بعد از اخطاریــه بوده، رأی به محرومیت فوتبال دهند. حالا هم بعید است فدراسیون فوتبال، به این سادگیها بتواند درباره دعوتنکردن یکباره شجاعی و حاجصفی به تیم ملی، از هشدارهای فیفا در امان بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.