سقوط واليبال زنان ايران در رقابتهاي قهرماني آسيا

Shargh - - ورزش -

تیــم ملي والیبال زنــان ایران آخرین دیدار خــود از مرحله مقدماتي رقابتهــاي قهرماني آســیایي ۲۰1۷ فیلیپین را با پیروزي پشــت ســر گذاشــت. شــاگردان اکرم قهرماني که دو دیدار قبلي خود را برابر چین تایپه )۳ بر یک( و تایلند )۳ بر صفر( واگذار کرده بودند، بالاخره توانستند به یک برد دست پیدا کنند. آخرین دیدار این مليپوشان در این مسابقات دیروز صبح برابر مالدیو برگزار شــد که با نتیجه ســه بر صفر ) ۲5 بر ۴، ۲5 بر 1۳ و ۲5 بر 1۴( به نفع کشــورمان به پایان رســید. تیم ایران فقط بهدلیل کسب یک برد در مرحله گروهي از مجموع سه بازي انجامشده، همراه مالدیو در مرحله بعد در گروه H قرار ميگیرد تا براي عناوین نهم تا چهاردهم تلاش کند. مسابقات والیبال قهرماني آسیایي بهصورت یک ســال در میان با حضور 1۴ تیم برگزار ميشــود. تیم ملي والیبال بانوان ایران ســال ۲۰۰۷ براي اولینبار و با هدایت مینا فتحي به این مسابقات اعزام شــد. بانوان والیبالیست کشــورمان در نخستین حضورشان در این رویــداد در جایــگاه دوازدهم قــرار گرفتند. پس از آن ایــن تیم در همه دورههاي رقابتهاي آسیایي حضور داشته، اما تابهحال به رتبهاي بهتر از هشــتمي دســت نیافته اســت. بهترین عنوان تیم ملي والیبال بانوان ایران در پیکارهاي آســیایي در مســابقات جام کنفدراسیونها AVC() است. مســابقاتي که با حضور هشت تیم برتر رقابتهاي قهرماني آسیا )یک سال در میان( برگزار ميشود. این تیم سال گذشته براي نخستینبار موفق شــد با هدایت «مایدا چیچیچ» اولین ســرمربي خارجي خود، به مقام ششمي جام کنفدراسیونها دست یابد.

زنان والیبالیســت کشــورمان در حالي رتبه هفتمي خود را در دوره گذشــته مســابقات AVC کاپ، ارتقا دادند که کارشناســان و اهالي این رشــته، عملکرد مایدا را عامل اصلي این موفقیــت ميدانند. این مربي اسلووانیایي در شش ماه حضورش در رأس تیم ملي والیبال زنان ایران، تحول خوبي در ســبک بازي آنها به وجــود آورد، طوري که پیش از این تورنمنت هم تیم ملي را در قالب تیم بانک ســرمایه در رقابتهاي جام باشــگاههاي والیبال زنان آسیا شــرکت داد که پنجم شد. رتبهاي که باز هم براي اولینبار بعد از انقلاب براي زنان والیبالیست به دست آمد.

حضــور مایدا در ایران دوامي نیاورد و با وجود اینکه تیم ملي والیبال زنــان ایــران بهترین نتایج خــود را در این همکاري کوتاهمــدت با او به دست آورد، مســئولان فدراسیون والیبال با پایان مدت قراردادش )پایان ســال 95( با این مربي قطع همکاري کردند؛ بااینحال فدراسیونیها در شــرایطي بار دیگر براي هدایت تیم ملي والیبال بانوان به مربي داخلي روي آوردهانــد کــه در رقابتهاي این دوره، حتي از کســب همان رتبه هشتمي هم عاجز هستند و به ردههاي پایینتر تنزل پیدا خواهند کرد.

فعالیت تیم ملي والیبال بانوان ایران در حالي بعد از انقلاب متوقف شــد که این تیم پیشازآن جزء سه تیم برتر آسیا بود. بانوان والیبالیست اســبق کشورمان در ســال 1966 براي نخســتینبار در بازيهاي آسیایي شــرکت کردند و موفق شــدند اولین مدال در تاریخ این رشــته را کسب کنند. این مسابقات با شرکت شش تیم برگزار شد و ایران با سه برد مقابل بورما، فیلیپین و تایلند و پذیرش دو شکست مقابل ژاپن و کره جنوبي به مقام سوم رسید.

مســابقات والیبال بانوان قهرماني آســیا اولینبار در سال 19۷5 و به میزباني اســترالیا برگزار شــد. در همان دوره ژاپن، کــره جنوبي، چین و استرالیا در جایگاه اول تا چهارم رقابتها قرار گرفتند. پس از آن سال 1۷ دوره دیگر از این رقابتها برگزار شده که در این مدت چین، ژاپن و تایلند با 1۳، ۳ و ۲ قهرماني سه تیم نخست آسیا بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.