ما پرسپولیس هستیم و باید همه بازیها را ببریم

Shargh - - ورزش -

برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی کروات پرسپولیس، پس از پیــروزی ۳ بر صفــر تیمش مقابــل نفت در هفته ســوم رقابتهای لیگ برتر، در کنفرانس خبری صحبتهای کوتاهی داشت که از نظر میگذرانید.

میخواهیم در هر بازی پیروز شویم

خیلی تلاش و دقت برای بازی با نفت میخواستیم و برای برد هــم به میدان آمده بودیــم، نهاینکه تیم نفت ضعیف باشد، بلکه تیم ما پرسپولیس است. نه در وظیفــه، بلکه در روح ما این اســت که هر بازی را ببریم. میدانیم که کار راحت و ســادهای نخواهد بود و همه تیمها ســعی میکنند بسیار ورزشی مقابل ما پیروز شوند.

گلهایزودهنگامنیمهدومتعیینکنندهبود

تلاش بازیکنانم در نیمه اول تبدیل به گل نشد، اما خیلی زود در نیمه دوم به گل رسیدیم که تعیینکننده بــود. همچنین بازیکنانم در نیمه دوم تفکراتشــان را تغییــر داده و مطمئنتر بازی کردند. ســپس از طریق پاسکاری به موقعیتهای خطرنــاک و حتی به گل رســیدند. بازیکنــان ما تا به اینجا در طول مســابقات خوب عمل کردهاند. فــولاد که تیم خوبی بود و ما را اذیت کرد و میتوانم بگویم بازی با آن داربی کوچکی بــود، شکســت دادیم. داربــی اصلی ما هــم مقابل تراکتورســازی بود که توانستیم بهســختی از سد این تیم بگذریم و امروز هم داربی دیگری با نفت داشتیم که قهرمان جام حذفی اســت. ما بازیهای مهمی را بردیم و چیزی که ما را خوشــحال کــرد، این بود که هواداران زیادی از دقیقه یک ما را تشــویق کردند و با نوع بازی و بردی که کسب کردیم، شادی خوبی را به هواداران هدیه دادیم.

از طارمی انتظار داریم که باز هم آقای گل شود

من عرض کردم که دو نیمــه بازی متفاوت بود و در نیمه اول بیشــتر مستقیم و روی توپهای بلند کار کردیــم. از مهدی طارمی هم انتظــار داریم که بتواند مقام فصل گذشــتهاش )آقای گلی( را تکرار و خوب عمل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.