علیحسینی از اردوی شمال به تیم ملی وزنهبرداری اضافه میشود

Shargh - - ورزش -

بعد از پایان اردوی تیم ملی وزنهبرداری در ورزقان، وزنهبــرداران چنــد روزی تمرینات خــود را در تهران پیگیری میکننــد و با درخواســت کادر فنی تیم ملی از سوم شــهریور برای برگزاری اردوی سطح دریا عازم یکی از شــهرهای شمالی کشــور )به احتمال زیاد در اســتان مازندران( خواهند شد. البته هنوز شهر میزبان وزنهبرداران مشــخص نشده اســت؛ اما هر شهری که بتواند شرایط تغذیه و اسکان مناسبی را برای تیم ملی فراهــم کنند، در اولویت خواهد بود. به گفته محســن بیرانوند، ســرمربی تیم ملی، حدود 1۲ نفر برای حضور در این اردو دعوت خواهند شد. سعید علیحسینی نیز قرار است از این اردو به جمع پولادمردان ایران اضافه شود. او به دلیل پیگیری تحصیلات و حضور در آزمون دکترا، در اردوی ورزقان غایب بود. سعید علیحسینی وزنهبردار فوق سنگینی است که موفق به کسب عنوان قهرمانی نوجوانان آســیا و جوانان جهان شــد و حتی هنــوز رکورددار یکضرب، دوضــرب و مجموع جهان در رده جوانان اســت. در زمانی کــه صحبت زیادی از شکستن رکوردهای حسین رضازاده به وسیله او مطرح بود، برای دومین مرتبه تســت دوپینگش مثبت اعلام شــد و با محرومیــت مادامالعمر مواجه شــد. پس از اعتراض به دادگاه عالی ورزش محرومیت علیحسینی به 1۲ ســال کاهش یافت؛ اما با توجه به تغییر قوانین فدراسیون جهانی وزنهبرداری و هشتسالهشدن میزان محرومیت وزنهبردارانی که برای دو مرتبه تســت آنها مثبت میشود، علیحسینی هم با استفاده از این قانون از آبان 96 میتواند دوباره به میادین برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.