شاید تیمی با ۳۰۰میلیون یورو مسی را خرید!

Shargh - - ورزش -

یورگن کلوپ، ســرمربی لیورپول، مدعی شــده پرداخت رقم فســخ قــرارداد ۳۰۰میلیونیورویی مســی از ســوی یک باشــگاه ثروتمند اصلا دور از ذهن نیســت. به گــزارش خبرگزاری مهــر، اقدام تیم فوتبــال پاریســنژرمن بــرای پرداخت رقم فســخ قرارداد ۲۲۲میلیونیورویــی نیمار و جذب ایــن بازیکــن از بارســلونا، به نظر یورگــن کلوپ، ســرمربی آلمانی تیــم فوتبال لیورپــول، میتواند هشــداری برای بارســلونا باشــد و معنیاش این اســت که احتمال پرداخــت رقم فســخ قرارداد ۳۰۰میلیونیورویی مســی هم وجود دارد. کلوپ دراینبــاره گفــت: خیلی ســاده اســت، تابهحال پرداخت چنین ارقامی غیرممکن به نظر میرسید، اما حالا شدنی اســت. بارسلونا هم فهرستی دارد که برای هــر بازیکن چقدر رقم فســخ قرارداد در نظر گرفته است. مسی ۳۰۰میلیون یورو. تقریبا یک ماه هم از فصــل نقلوانتقالات باقی مانده که این هــر چیزی را ممکن میکند. کلوپ در ادامه گفت: این مقدار بســیار زیادی است، نمیتوان حدس زد که چه تیمی حاضر اســت این رقم را بپردازد، اما میتوان مطمئن بود که هســتند باشــگاههایی که چنین پولهایی برای بازیکن بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.