اولین گام فدراسیون جهانی وزنهبرداری برای جلب نظر IOC

Shargh - - ورزش -

فدراســیون جهانی وزنهبرداری کمیسیونی تشکیل داد تا خواســتههای IOC را برای المپیک ۲۰۲۰ انجام دهد. به گزارش ایسنا، کمیته بینالمللی المپیک )IOC( در پی تصمیماتی که برای المپیک ۲۰۲۰ گرفت، اعلام کرد در وزنهبرداری باید برابری جنســیتی ایجاد شــود؛ بهطوریکه یک وزن مردان کم شــود؛ همچنین تعداد نفرات شرکتکننده نیز کاهش یابد. فدراسیون جهانی وزنهبرداری IWF() هم برای اعمال خواستههای IOC راهاندازی کمیسیون برنامه ورزشی ‪)sport program(‬ را در این فدراســیون اعلام کرد. این کمیســیون نقش مشــورتی برای هیئترئیسه IWF درباره استراتژیها و مســائل فنی دارد. اولویت این کمیسیون رسیدگی به برنامههای وزنهبرداری در المپیک ۲۰۲۰ توکیو اســت که شامل بررسی سیستم کسب سهمیه المپیک، شکل رقابتها، کاهش اندازه رویــداد و اوزان بخش مردان اســت. همچنین دیگر کار این کمیسیون ایجاد نوآوری در وزنهبرداری و حضور ورزشکاران مهاجر در مسابقات فدراســیون جهانی وزنهبرداری اســت. اولین جلســه کمیسیون چهارم و پنجم ســپتامبر )1۳ و 1۴ شهریور( برگزار میشــود و کمیســیون اولین گزارش خود را در جلسهای که ۳۰ ســپتامبر تا اول اکتبر )۸ و 9 مهر( در بخارســت برگزار میشــود، به هیئترئیسه فدراسیون جهانی وزنهبرداری ارائه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.