آخرین اردوی آزادکاران برای مسابقات جهانی

Shargh - - ورزش -

تیم ملی کشــتی آزاد ایــران هفته آینــده باید در آخرین اردوی آمادهســازی خود، تمرینــات ویژهای را برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰1۷ فرانسه آغاز کند. شــاگردان محمد طلایی که بعــد از رقابتهای انتخابی تیم ملی، چندین مرحله از اردوی آمادهسازی را پشــت سر گذاشــتهاند، بهزودی وارد مرحله پایانی تمرینــات خواهند شــد. رقابتهای جهانــی ۲۰1۷ فرانسه بهعنوان مهمترین میدان بینالمللی از اهمیت فراوانــی برای مدعیــان نامدار کشــتی آزاد و فرنگی جهان برخوردار اســت؛ چراکه این مسابقات بهعنوان جدیترین مصاف کشــتیگیران جهان بعد از المپیک ۲۰16 ریو به حســاب میآید. مصافی که بســیاری از تیمهای بزرگ و عنواندار جهان مثل ایران، روســیه و آمریکا با تغییر و تحولات محســوس در ترکیب خود همراه هســتند و مطمئنا چهرههای جدید و جوانی را به دنیای کشتی معرفی میکنند. در این راستا آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در این مســابقات در روزهای ۲۲ تا ۳1 مرداد در خانه کشــتی تهــران برگزار میشــود. رقابتهای کشــتی قهرمانی جهان روزهای ۳۰ مرداد تا چهار شهریور در شهر پاریس فرانسه برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.