دونده ترک در نبود بولت طلای ۲۰۰ متر جهان را گرفت

Shargh - - ورزش -

یک ورزشــکار تــرک در دو ۲۰۰ متــر رقابتهای جهانی در غیاب یوسین بولت قهرمان شد. به گزارش ایسنا، فینال دو ۲۰۰ متر رقابتهای جهانی لندن بامداد دیروز در حالی برگزار شــد کــه «رامیل گلیو» از ترکیه در نبود یوســین بولت با رکــورد ۲۰.۰9 ثانیه قهرمان جهان شــد. ویدوان نیکراک از روسیه و جریم ریچاردز از ترینیداد و توباگــو با ثبت زمان ۲۰.11 به ترتیب دوم و سوم شدند. نتانییل میتچل بلک از بریتانیا نیز با ثبت زمان ۲۰.۲۴ چهارم شــد. یوسین بولت قهرمان چهار دوره رقابتهــای جهانی و ســه دوره المپیک در دو ۲۰۰ متر بود. او در این دوره از رقابتهای جهانی تنها در دو 1۰۰ متر دوید و با اختلاف ســهصدم ثانیه عنوان قهرمانی را به جاســتین گاتلیــن داد. بولت در آخرین رقابتش در ماده ۴ در 1۰۰ متر خواهد دوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.