واکنش دایی به محرومیت شجاعی و حاجصفی

Shargh - - ورزش -

به گــزارش خبرآنلایــن، بعد از بازی ســایپا و اســتقلال خوزســتان وقتی خبرنــگاری از دایی، ســرمربی ســایپا، دربــاره محرومیت شــجاعی و حاجصفی از تیم ملی پرســید. او پاسخ داد: «باید از مسئولان دربارهاش بپرسید. صحبتهای من که دردی را دوا نمیکند». او همچنین درباره اتفاقات بازی با اســتقلال خوزستان میگوید: «از اول بازی تلاش کــردم نیمکت ســایپا را آرام کنم، حتی در شــرایطی که داور یک پنالتی برای ما نگرفت، ولی روشنایی روی نیمکت استقلال خوزستان کارهایی میکرد که به عمرم در فوتبال ندیده بودم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.