گلایههای مهدویکیا بعد از محرومیت ۲ بازیکن تیم ملی

Shargh - - ورزش -

با محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاجصفی از تیم ملی، کمکم چهرههای ورزشــی به این مسئله واکنش نشــان میدهند. مهــدی مهدویکیا، کاپیتان ســابق تیم ملی، هم با انتشــار عکســی از مسعود و احسان نوشت: «لحظاتی که باعث خوشحالی مردم ایران شــدید هیچوقت از یاد نخواهــد رفت. به امید روزی که سیاست دســت از سر ورزش بردارد و عمل جای شــعار را بگیرد. ایکاش به فکر زیرساختهای ورزش، ساختن چند ورزشــگاه آبرومندانه و توجه به ورزشهای پایه این مملکت و ازبینبردن فقر، اعتیاد، بیکاری و... بودیم و... پاینده باد ایران و ایرانی».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.