صندلیهای خالی به هزینه خزانه كشور

به حد نصاب نرسیدن جلسه مجلس انتقاد نایبرئیس را برانگیخت

Shargh - - سیاست -

شرق؛ محمدحسن نجمی:

حدود 45 دقيقه بحث و نطق مخالفان و موافقان «طرح اصلاح مواردی از آييننامه داخلی مجلس» در جلســه علنی روز چهارشــنبه، بینتيجه ماند و به جلســه يکشنبه موکول شــد؛ به دليل اينکه طرح امکان رأیگيری نداشــت، آنهم بهدليل اينکه تعــداد نمايندگان حاضر در جلسه علنی مجلس، از حد نصاب لازم برای رأیگيــری کمتر بود. حد نصــاب لازم برای رأیگيری در جلســه علنی مجلس، بيش از 194 نفر اســت؛ يعنی بيش از دوســوم از 290 نماينده مجلس.

اين موضوع که تعداد نمايندگان برای رأیگيری به حد نصاب نرســيد، انتقاد رئيس جلسه؛ يعنی «مسعود پزشکيان»، نايبرئيس اول مجلس را در پی داشــت. هنگامی که پزشکيان گفت رأیگيری بايد به يکشــنبه موکول شــود، برخی نمايندگان به تابلوی اعلام تعداد حاضران در جلســه اشاره کردند کــه تعداد لازم بــرای رأیگيری، در صحن هستند؛ اما پزشــکيان در پاسخ گفت: «اين عددی که تابلو نشان میدهد، با آن چيزی که به ما اعلام کردند متفاوت اســت. متأسفانه برخی نمايندگان بدون اينکه کارت بزنند، از صحن خارج میشــوند و هماکنــون نيــز چهار نفــر از نماينــدگان بدون کارتزدن صحــن را تــرک کردهانــد». در نهايت، رئيس جلســه اعلام کرد به دليل حضورنداشــتن تعــداد کافــی نماينــدگان برای رسميتداشــتن رأیگيری و جلســه علنی، امکان انجام رأیگيری وجود ندارد.

«محمدحســين فرهنگی»، عضو هيئترئيسه دراينباره به «شرق» میگويد: «آن چهار نماينده، پــس از دقايقی به صحن برگشــتند ولی چون آن زمان اعلام شــده بــود که رأیگيری به يکشــنبه موکول شده، ديگر نمیشد رأیگيری انجام شود». او همچنين گفت که پس از اين موضوع جلســه وارد تذکرات شد و روند خود را طی کرد. فرهنگی درباره اينکه در جلســه يکشــنبه باز هم مخالف و موافق بايد صحبت کنند يا خير، گفت: «شــش نفــر صحبت کردهاند که ديگــر موافق و مخالفی برای جلســه يکشــنبه باقی نمانده است». عضو هيئترئيســه همچنين میگويد: «احتمالا پيش از رأیگيری در روز يکشــنبه، در حد دو، ســه دقيقه توضيحاتی درباره طرح داده شود». درهمينحال، او حاضر به اعلام نام چهار نماينده نشــد؛ هرچند مضمــون کلام «فرهنگی» اين اســت که اختلال خاصــی در روند جلســه مجلس پيــش نيامده، ولی میتــوان همين به اصطــلاح «ازعددافتادن مجلس» را هم نوعی بینظمی در روند جلســه دانست.

هزینههای هر دقیقه از جلسات علنی

سال گذشته «تسنيم» در گزارشی با حسابکردن تعداد جلســات و دقايق آن و همچنين احتساب بودجه مصوب برای مجلس در ســال 93، هزينه هر دقيقه جلســه علنی مجلس در ســال 93 را حدود 17ميليونو 800 هزار تومان ذکر کرده بود. به همين ترتيب، هزينه يک ســاعت جلسه علنی، کمی بيش از يک ميليارد تومان و به تبع آن، هزينه يک روز جلســه علنی، حدود چهارميلياردو 270 ميليون تومان تخمين زده شده بود.

اين گزارش با احتســاب اينکه تعداد جلســات ســال 95 هم به همان تعداد ســال 93 اســت و همچنين در کنار افزايش بودجه سال 95 مجلس با توجه به افزايش هزينههای جاری ازجمله آب، برق، تلفن، حقوق کارمندان و...، هزينه هر دقيقه جلسه علنی را در سال 95 حدود 22ميليونو 250 هزار تومان محاسبه کرده بود.

بر اساس محاسبه «تسنيم»، هزينه يک ساعت جلســه مجلس در ســال 95، حدود يکميلياردو 335 ميليون تومان و هزينه يک روز جلسه علنی، حدود پنجميلياردو 335 ميليون تومان بيان شده بود. هر جلسه علنی مجلس حدود چهار ساعت است.

اين محاســبات در حالی اســت که هزينههای جلســه علنی تنها محدود بــه هزينههای جاری در مجلس نمیشــود. از آنجا که جلســات علنی از راديــو فرهنــگ بــه صــورت مســتقيم پخش میشــود، هزينههای ارتباط مستقيم برای پخش زنــده مذاکرات مجلس را هم بايد به اين هزينهها اضافه کرد. از ســوی ديگر، اگر هزينه خبرنگارانی را که برای پوشش اخبار مجلس راهی بهارستان میشوند، هم در نظر گرفت، اين هزينهها افزايش میيابند؛ بهويژه برای رســانههايی که بودجه آنها از محل بيتالمال تأمين میشود.

با درنظرگرفتن اين مســائل، اگر هزينه تشکيل جلســه در ســال 9۶ هــم همــان هزينههــای محاسبهشده از سوی «تسنيم» در سال 95 در نظر گرفته شــود، 45 دقيقه نطق مخالفان و موافقان طرح يادشده در روز چهارشنبه، حدود يک ميليارد تومان هزينه داشته است.

سابقه به عدد نرسیدن

اين مشــکل؛ يعنی بهعددنرســيدن مجلس و از حد نصاب افتادن به واســطه حضورنداشــتن نمايندگان، مختص به جلســه چهارشــنبه نبود؛ دفعاتی بوده که حتی جلســه علنــی به دليل به حدنصاب نرســيدن تعداد نمايندگان تعطيل شده اســت. آبان 138۶ بود که هيئترئيســه مجلس هفتــم، روز چهارشــنبه بــه دليل نداشــتن حد نصاب، جلســه مجلس را يکســاعتو 10 دقيقه زودتــر تعطيل کرد. آن زمان ســايت «آفتابنيوز» گــزارش داده بــود: «حميدرضــا حاجیبابايی،» عضو هيئترئيســه مجلــس هفتم، گفتــه بود: «يکســری از نمايندگان همــراه رئيسجمهوری به اردبيل ســفر کردهاند و عدهای ديگر در آستانه تولد امام رضا)ع( به مشــهد ســفر کردهاند، ولی بههرحــال اين حضورنداشــتن نماينــدگان قابل توجيه نيســت ». او افزوده بــود : «حق مطلب اين اســت که گفته شود نمايندگان کمانصافی کردند، هيئترئيســه هم سعی کرد تا ساعت 11 جلسه را ادامه دهد، ولی به خاطر حدنصابنبودن مجبور به تعطيلی جلسه شديم». حاجیبابايی همچنين حضورنداشــتن نماينــدگان را در شــأن مجلس اصولگرا ندانسته بود. شهريور سال 1385 هم در مجلــس اصولگرای هفتم، به دليل حضور برخی نمايندگان در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی در حوزههای انتخابيه و ويژهبرنامههای هفته دولت و همچنين حضور در مراسم گراميداشت شهدای دولت، مجلس به حد نصاب نرســيد و تشــکيل جلسه نداد.

در مجلــس نهم هــم از اين دســت اتفاقات افتاده است؛ آخرين روز از بهمن 1392 هم بنا بود ساعت 8:30 جلســه علنی آغاز شود؛ اما آنطور که «فارس» گزارش داد: «با گذشــت نيمساعت از زمان مقرر برای آغاز جلســه علنی امروز مجلس شورای اســلامی، بااينحال به دليل به حد نصاب نرســيدن حضور نمايندگان در جلسه علنی، هنوز نوبت صبح آغاز نشده است». به نوشته «فارس»: «کنفرانس اتحاديه رؤسای مجالس عضو سازمان همکاریهای اســلامی و برگزاری جلســه تلفيق، مهمتريــن دليل بــه حد نصاب نرســيدن حضور نمايندگان در جلسه» بود.

هرچنــد با پايــان نطقهای مخالــف و موافق «طــرح اصــلاح مــواردی از آييننامــه داخلی مجلس» در روز چهارشنبه، رأیگيری روز يکشنبه انجام خواهد شد، ولی درهرحال اين حرکت نوعی بینظمی در روند کار مجلس به وجود آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.