گفتوگو؛ هم استراتژي هم تاكتيك

Shargh - - سیاست -

در حوزه موسیقی.

در حوزه نظری در مجلاتی که در حوزه داشتيم به آن پرداخته بوديم.

یعنی موسیقی هم گوش میدادید و میدهید؟

در زمينه موسيقی، شايد برای آنکه ژان کريستف را خوانده بودم به موسيقی کلاسيک علاقهمند شدم. در کنار اين موسيقی، البته موسيقی سنتی ايرانی جايگاه ويژهای داشــت. امــا در معدود اجراهــای صحنهای موسيقی حضور داشتم، کمتر از سينما و تئاتر.

پس ســابقه زیــادی در مصــرف محصولات فرهنگی دارید؟

بله! اما همانطور که گفتم با توجه به سه ساحتی که برشــمردم، دليلی ندارد که چون در ســاحتهای وجودی و معرفتی علاقه و آگاهی نسبی دارم، بهعنوان يک همهچيزدان در اين زمينهها سخن بگويم يا بنويسم يــا اظهارنظر تخصصی کنم. ســاحت کارکردها برای کسانی بايد باشد که در هر حوزهای آشنايی متوسط به بالا دارند. بهعنوان اينکه در اين زمينهها علاقه دارم يا مطالعاتی کردهام دليلی ندارد که درباره تئاتر، سينما، موسيقی و... بنويسم. تخصص را بايد محترم بشماريم.

یک وقت بحث بهعنوان مصرفکننده فرهنگ و هنر است و یک وقت بهعنوان مدیریت آن. کمی ماجرا را گستردهتر مطرح کنیم که در زمینه مدیریتی واقعا چنین توانی در خودتان میبینید؟ مثلا گردش سرمایه در سینما بیشــتر از سالانه چندصد میلیارد اســت، هر توقیف فیلم برابر اســت با ازبینرفتن زحمات بیشــتر از 70 نفر که کاملا با حوزه کوچکتر کتاب و... فرق دارد.

تقريبــا برای توليــد همه محصــولات فرهنگی، مجموعهای از افراد تلاش میکنند. هر حوزه فرهنگی، بــرای توليد اثر حلقــه دارد، حلقههايی که کوچک و بزرگ است. ما بايد در حوزه مشاغل فرهنگی اين نکته را در نظر داشته باشيم که هر محصولی با مجموعهای از شغلها در ارتباط است. تصميمات بايد بر مبنای اين باشد که امنيت شغلی و فکری افراد به خطر نيفتد، اما اين انتظار که در حوزه فرهنگ و هنر کســی که میآيد، متخصص همه حوزهها با اين تنوع و گستردگی باشد، ممکن نيســت. اما اينکه موضــوع را از نظر معرفتی بشناســد و از نظر وجودی به آن تعلق داشته باشد و از لحاظ کارکردی لوازم مديريتی آن را بداند، میتواند اين اعتماد را فراهم کند. به دليل علاقه شخصی که به اين حوزهها داشتم و دارم و به قول شما مصرفکننده فرهنــگ و هنــرم و بهواســطه چهار ســال معاونت فرهنگی و حضور در جلســات شورای معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جريان بحثها و مشکلات و مسائل اين حوزهها هستم و آَشنايی با مديريت کلان در اين مدت به وجود آمده است.

در چهار ســال فعاليت در معاونت امور فرهنگی هم نشــان دادهام که اهل مشارکت هستم. همچنان که در برنامههای معاونت امور فرهنگی همه گروهها و اصناف مشــارکت دارند و کمــک میکنند، در بقيه حوزهها هم همينگونه است. ما تنهايی نبايد حوزهها را مديريت کنيم. هم مدير تخصصی آن حوزه را داريم و هم هنرمندان و نهادهای صنفی که دستمان را برای مشارکت آنها در سياستگذاری، برنامهريزی و فعاليت دراز میکنيم.

پس از اعلام برنامه شــما نقــدی در برخی از سایتها نوشته شد که چرا در برنامه شما خبری از حوزههای تئاتر و سینما و موسیقی نبود؟

برنامه ارائهشــده شــامل همه حوزههــای هنر و فرهنگ اســت. وقتی میگوييم هنر شامل موسيقی و تئاتر هم میشود. همچنان که نامی از کتاب هم برده نشده است. ما سه معاونت تخصصی و يک سازمان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داريم. معاونت هنری که شــامل هنرهای تجسمی، موســيقی و تئاتر است. وقتــی میگوييم حوزه هنر يعنی شــامل همه هنرها میشود. معاونت مطبوعاتی است که موضوع کارش رسانه است و معاونت فرهنگی که يکی از موضوعات فعاليتش کتاب است و سازمان سينمايی که به سينما میپــردازد. در برنامه اجمالــی و کلی که به مجلس دادهايم، به هر چهار حوزه فعاليت اشاره شده است و موسيقی و تئاتر و هنرهای تجسمی همه تحت عنوان هنر آمدهاند، چون در معاونت هنری مجتمع شدهاند.

البتــه، برنامــه عملياتــی داريم کــه در همه اين حوزهها به صورت جداگانه و براساس نظر هنرمندان و معاونتهای تخصصی در اولين فرصت تدوين و ارائه خواهد شد.

در اين دوره، وقتی قرار شد برنامه را بنويسيم، اعلام شد که قرار اســت به صورت يک کتابچه برنامه تمام وزرا تحويل نمايندگان مجلس شــود. فرمت خاص با محدوديت 1۶صفحهای در نظر گرفته شــده بود. اين مســئله محدوديتهايی با خودش داشــت، طبعا ما در حوزههايی که اســم عام داشــت، از همان اسامی استفاده کرديم و نخواســتيم به تمام شاخههای هنر و فرهنگ آن بهطور مجزا اشــاره کنيم. در برنامههای اقدام که ناظر به اين برنامه 1۶صفحه سياستگذاری است، قطعا برای هر حوزه بهطور مجزا جزئيات در نظر گرفته میشود.

آخرین پرســش این اســت که در این مدت اسمهایی بهعنوان همراهان شما در آینده مطرح میشــود که به جریانهایی نهچندان مورد علاقه اهالــی فرهنگ و هنر منتســب هســتند و باعث نگرانیهایی میشود.

حقيقتا خود من تا اعلام اسامی به مجلس، اميدوار بودم که ايــن قرعه به نام من نيفتــد، آنوقت چطور میتوانم برای همراهان و تيم فکر کرده باشم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.