مجلس و كابينه روحاني

Shargh - - سیاست -

بنابرايــن رأيندادن به آنها به اعتبار کارايي و درستتر گفته باشيم نداشــتن يا پايينبودن آن، بهانهاي بيش نيست؛ چراکه هيچکدام از وزراي پيشنهادي که قبلا در کابينه حضور داشتهاند، در چهار ســال گذشــته به عنوان وزرايي که از نظر اجرائي و توان مديريتي «مسئلهدار» بوده باشند، مطرح نبودهاند. بــه عبارت ديگر، اگر نمايندگان بــه وزراي «دور دومــي» بــه بهانــه نداشــتن صلاحيت مديريتي، رأي ندهند، عليالقاعده اين پرســش در ذهن مردم مطرح ميشود که پس چــرا نمايندگان محترم مجلــس دهم، در مدت نســبتا شــايان توجهي که از عمــر اين مجلس ميگــذرد، نه اين وزرا را اســتيضاح کردهاند، نه تلاش جــدي کردهاند کــه آنــان را به مجلس احضار کرده و مورد بازخواســت قــرار دهند و چه شده که ناگهان متوجه کارايي اين يا آن وزير دور دومي شدهاند؟ چگونه ميشود که در چهار سال گذشــته، وزراي دور دومي نوعا مشکلي با مجلس نداشــتهاند؛ اما يکباره اکنون نمايندگان مختلف متوجه شدهاند کارايي ندارند؟ واقعيت اين اســت که مخالفت نماينــدگان با هرکدام از وزراي دور دومي، بســيار ســؤالبرانگيز خواهد شــد. ميماند اينکــه نمايندگان مدعي شــوند که به واســطه مســئله چينش کابينــه؛ يعني معرفينشــدن وزير زن يا برخي چهرههاي مورد انتظار اســت که دارند رأي کبــود ميدهند. در اين صورت، انتقاد آنهــا عليالقاعده نميتواند متوجه يک وزير خاص شــود؛ بلکــه گلايه آنان نســبت بــه جهتگيــري کلــي شــخص آقاي رئيسجمهــور بايد مطرح شــود. بنابراين دادن رأي کبود به اين يا آن گزينه پيشــنهادي وزارت، عملا بيمعنا ميشــود. درعينحال، از اين نکته مهــم هم نميتوان غافل شــد کــه انگيزههاي مــردم در انتخابات اســفند 94 در مجلس دهم و رأيدادن به چهرههاي فهرســت اميد که قرار بــوده فضايي متفاوت از مجلــس نهم در قبال دولت پيش بگيرند، خيلي متفاوت از انگيزههاي آنان از انتخاب مجدد آقاي روحاني در انتخابات رياســتجمهوري دوازدهــم نيســت. بنابراين مخالفــت احتمالي ايــن چهرههــا و همچنين جريانهاي سياســي اصلاحطلب، با وزراي دور دومي که در دوران ســخت دولت اول روحاني، تلاشهاي درخورتوجهي در آواربرداري داشتند، از اين بابت هم بيمعنا و ســؤالبرانگيز خواهد شــد؛ البته همه اينها کــه گفتيم، مانــع انجام وظيفه و رســالت اصلي نمايندگــي در ارزيابي وزراي پيشــنهادي نميشــود؛ اما و درعينحال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.