صالحي هستهاي ميماند

Shargh - - سیاست -

شــايد رئيس ســازمان انرژي اتمي اولين کســي باشد که در مسير توافق برجام اعتراض کرد؛ او گفت آمريکاييها «دبه» ميکنند؛ شــايد همين اعتراف او سبب شــد تا حســن روحاني براي مدتي از صالحي دلگير باشــد؛ اما روحاني محمود احمدينژاد نبود و هرگز اين کدورت باعث نميشــد روي نام صالحي، خط قرمز بکشــد. زمانه هــم با صالحي يــار بود و روحاني نيک ميدانست به تجربه صالحي در مسير پرونده هستهاي نياز دارد. البته بعدها صالحي گفت: «يک بار گفتم آمريکاييها دارند دبه درميآورند و آن زمان هنوز توافق نشده بود و الان بهوضوح ميبينيم که يــک دبه نه، بلکه دبههاي زيــادي درآوردهاند.» صالحي آن زمان يــک تذکر از روحاني ميگيرد و آن اينکه فقط درباره مســائل فني مذاکره گفتوگو کند. صالحي بعدها درباره اين مســئله گفت: «دو ســال پيش، حدود يک يا دو ماه از تصويب برجام گذشــته بود که دو نکتــه را گفتم؛ اول اينکه آمريکاييها دبه ميکنند که اين کلمه خودش داســتان شد و دومين مسئلهاي که گفتم، اين بود که بانکهاي بزرگ هنوز وارد ميدان نشــدند که آقاي روحانــي هم عصباني شــدند و من را توبيخ کردند. من در حد توبيخشــدن از ســوي رئيســم، حرفم را گفتم. خيلي از حقايق را نميتوان گفت؛ اما حقيقتهــاي اينگونه را بنده با تشخيص خودم اعلام کردم .»

قسم حامي در مجلس

او روزي در مجلــس در برابــر نمايندهها قســم ميخورد : «در مســائل هســتهاي نه با کندي روبهرو خواهيم شد نه با توقف»، قسمي که او بعدها درباره آن گفت: «قســمي که من خوردم، درباره کل برجام نبود. مــن در برجام مســئول بحث فني بــودم؛ در بُعــد فني ما الان کار خودمــان را انجام ميدهيم.» درعينحال، صالحي در پاســخ بــه مخالفان برجام زبان صريحي دارد. او در يازدهمين همايش استادان و دانشجويان ايراني خارج از کشور در مشهد، خطاب به مخالفان برجام گفت: «انشاءالله ترامپ برجام را پاره کند تا بفهميم به کجا خواهيم رســيد». تندترين نطــق صالحي در 19 مهــر 1394 در صحن مجلس نهم ثبت شده است؛ همان روزي که صالحي تهديد شد ولي از حمايت برجام دست نکشيد. آخرين گفته صالحي درباره برجام اين اســت: «اگــر برجام براي آمريکاييها خوب اســت، چرا ترامپ و اســرائيل از آن ناراحتاند؟! چرا ترامــپ ميگويد برجام بدترين قرارداد تاريخ آمريکا است ؟!».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.