تهران یا ایران؟

Shargh - - سیاست -

اگر کادر مديريت جديد شــهر تهران با انگيزه پــاک و امانتداري و بــا برخــورداري از «علم» و دانــش و تفکر جديــد قادر بــه درک لايههاي مشــکل و بحران و يافتن روش حل مسائل باشد، و همچنيــن بتوانــد با همراهکردن مــردم تهران بهعنــوان يــک امر راهبــردي در صحنــه عمل، موفق به حل مســائل پيچيده شــهر شود، آنگاه ميتــوان اميــدوار بود کــه کارنامه چهــار دهه قبــل، اين بار نمرهاي در حد انتظار گرفته اســت. اين اميــدواري وجود دارد که با رأي غيررســمي اعضاي منتخب شوراي پنجم به دکتر محمدعلي نجفي و احتمال بالاي انتخاب ايشــان در آغاز به کار شــوراي پنجم در شــهريور ماه، نجات شــهر ميسر شــود. معيار آبادي تهران )آن هم فقط با هزينه شهروندان تهراني و نه تحميل آن به ساير شــهروندان ايراني(، ميتواند معياري ملموس و نويدبخش براي امکان آبادي کل ايران باشــد تا بهعنوان الگويي براي رفع مشکلات ريز و درشت ساير شهرهاي ايران بهکار آيد و مد نظر قرار گيرد. آنچه در اين مأموريت نياز «اول» ما است، همان برخورداري از علم کامل و امانتداري اســت که از جنس امور نرمافزاري در مديريت امور اســت نه سختافزاري.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.