گفتيم احمدینژاد انصراف دهد

Shargh - - سیاست -

ايشــان گفتند: «يک نفری، يــک آقايی آمده پيش مــن، من هم بــه ملاحظه صلاح حــال خود آن شــخص و صلاح حال کشور به ايشــان گفتم که شما در فلان قضيه شرکت نکنيد.

نگفتيــم هــم شــرکت نکنيد، گفتيــم صلاح نمیدانيم ما شما شرکت کنيد. اين را گفتيم، خب يک چيز عادی اســت». احمدینــژاد پس از اين ســخنان مقام معظم رهبری، در نامهای خطاب به ايشان نوشت: «پس از آن حضرتعالی توصيه فرموديد که در اين دوره مصلحت نيست بنده در انتخابات شــرکت نمايم و اينجانــب نيز تبعيت خود را اعلام نمــودم». اما احمدینژاد با ثبتنام برای انتخابات رياستجمهوری که در کنار «حميد بقايی» انجام داد، ناظران را شــگفتزده کرد؛ اما با اعلام اســامی نامزدهای احرازصلاحيتشــده، اسمی از احمدینژاد و بقايی ديده نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.