«میرزااولنگ»؛ از رنجی که خاورمیانه میبرد

Shargh - - سیاست - هوشنگ ماهرویان

بــاز جنگی دیگر، باز نسلکشــی تازه، ایــن بار در میرزااولنگ افغانســتان؛ چندیــن نفر به خاک و خون کشــیده شــدهاند و چندین کودک و زن بــه کنیزی و اســارت رفتهاند. اینها خبرهایی اســت که از ولایت شــمالی سرپل افغانســتان به گوش میرسد و ذهن یارای درک واژهها و عمق خشــونت آن را ندارد. مگر در قرن حاضر، هنوز بــرده و کنیز معنایی دارد؟ مگر میشود خانوادهای را به شکل فجیعی کشت، زنانشان را برداشت و به کنیزی جنسی برد؟ بله میشود و این افسوس خاورمیانه است که روزی از افغانستان ندای خونینی بلند میشــود و روز دیگر از عراق و ســوریه. خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه همیشــه در حال جنگ و خشونت، خاورمیانهای که تشــنه رفرماسیون است؛ اما آنچنــان به قرائــت غیرمــدرن از متون مقدس جنــگ زده که هر روز به بهانه همان کتابها و همان آیینها، کشــتار بیرحمانهای در تاریخ ثبت میشود. قلــم یارای گفتن آنچــه را در میرزااولنــگ رخ داده، ندارد. به عکسها هم نگاه نکنید؛ آنچنان خشونتی در خــود دارند که تا ســالها در پس هر تصویری جا خوش میکنند. چرا خاورمیانه در این موقعیت قرار گرفته است؟ این پرسش تاریخی چه زمانی با پاسخی منطقــی مواجه خواهد شــد و ایــن موقعیت تغییر خواهد کرد؟ پاپ فرانســیس چندی پیش اعلام کرد بســیاری از نکتههایی که در انجیل آمده، افســانهای بیش نیســت. در حقیقت او دارد از پایان راهی سخن میگوید که آغاز آن در قرن دوازدهم میلادی بود. آنها با نقد کتاب شهر خدا و آموزههای مذهبی آغاز کردند، در قرن 15 از نتیجه تلاش آنها، روشــنفکری به وجود آمد و این رشــته، به خردگرایی در قــرون بعد پیوند خورد. ما این چهار قرن مهم را در تاریخ بشریت جدی نمیگیریم و به همین خاطر اســت که خاورمیانه، هر روز و هر روز آبستن شرنگی ناگوار است. از افغانستان تا عراق، عاجلترین نسخهای که میتواند خشونتها را کاهش دهد، روشــنفکریای است که در چارچوب دین یا بیرون از این چارچوب، به کار فرهنگی بپردازد و باور فرهنگی و انســانی تازهای در میان مردمان این ســرزمینها ایجاد کند. آن موقع است که طالبان به خاطر شکست در یک جنگ، روانه روستایی نمیشود و دست به چنین کشــتار فجیعی نمیزند. آن موقع است که دیگر، اسیر زن، کنیز و اسیرِ مرد، برده نیست. مگر نه اینکه در جنگ تحمیلی ما هیچگاه نه ســخن از بــرده به میان آمد و نه ســخن از کنیــز؟ ضرورت رفرماسیون، امروز نه فقط یک ضرورت تئوریک، بلکه عاجلترین نکتهای اســت که بایــد درباره منطقه در نظر داشــت و رســانهها باید پیشقدم این راه باشند. تا زمانی که شــیعه در کنار ســنی و مسیحی در کنار مســلمان نتواند زندگی آرام و مسالمتآمیزی داشته باشــد، تا زمانی که گروهی دست به کشتار وحشیانه گروهــی دیگر بزنند به جرم اینکه دینهای یکســانی ندارند؛ خون در سراسر خاورمیانه جاری خواهد بود؛ یک روز در میرزااولنگ، روز دیگر در شنگال، یک روز در حلبچه و روزی دیگر در کوبانی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.