نامه 350 ناشر و كتابفروش در اعتراض به باغ كتاب

Shargh - - سیاست -

شــرق:

350 ناشــر و کتابفروش در نامهاي به محمــود آموزگار رئیس اتحادیه کتابفروشــان درخواســت کردهاند کــه از حقوق کتابفروشــان و پخشکنندگان کتاب در برابر آســیبهایی که باغ کتاب شــهرداری میتواند متوجه کتابفروشــان تهران کند، دفاع کنند. در این نامه که رونوشــت آن برای روزنامه «شرق» نیز ارسال شده است، چنین آمده: «ما امضاکنندگان زیر تقاضای اقدام لازم در جهت اســتیفای حقوق خود را داریم». همچنین رونوشتهایی از این نامه برای احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران، دکتر ســیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد و علی فاضل، رئیس اتاق اصناف، ارســال شــده اســت. باغ کتــاب مجموعهای فرهنگی اســت که مدیر آن در جمع خبرنگاران گفته اســت که «به فعالیت دیگر صنوف ضربه نمیزند»، اما به نظر میرســد اهالی کتاب و نشــر احساس نگرانی کردهاند. مدیر و مســئولان راهانــدازی باغ کتاب تأکید دارنــد: «بر روی آموزش و افزایش ســرانه مصرف کتاب تمرکز کرده» و «تلاششــان بالابردن سطح سواد دانشآموزان و ارتقای سرانه مطالعه است». مجموعه باغ کتاب دارای ســه فاز برای کودکان دو تا هشــت ساله، هشت تا 1۲ ســاله و 1۲ تا 1۸ ساله اســت که فاز اول آن هنوز تکمیل نشده اســت، اما فــاز دوم با همکاری کرهجنوبی و فاز ســوم با همکاری دانشــگاه تهران تکمیل شــدهاند. این مجموعه دارای هشت لایه، کتابفروشــی، مراکز علمی، باشگاه علم، فودکورت، گالری، کشتی کتاب و آموزشکده باغ کتاب است. قرار است پردیس سینمایی با 10 سالن سینما و یک سالن تئاتر با ظرفیت ۴50 نفر نیز راهاندازي شود.

با تغییر ترکیب اعضای شورای شهر تهران و انتخاب محمدعلی نجفی بهعنوان نامزد نهایی شــهرداری تهران، به نظر میرسد امکان گفتوگوی بیشــتر بین اهالی کتاب و شــهرداری برقرار شــود تا بتوانند از این فرصت و مکان مناسب برای حل کمبود فضای عرضه کتاب استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.