راههای نجات تهران

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

راه اول- تهــران را کلا بدهیــم بــرود و جاش یک شــهر خوب بگیریم. منتها چون مدیران قبلی تهران را فروختهاند احتمالا نمکی جای آن چیزی کــه از تهران باقی مانده فقط یــک دمپایی حمام پلاستیکی به ما تحویل بدهد. راه دوم- بهترین راه نجات تهران این اســت که ببینیم مدیران تهران توی این 10 ، 15 ســال گذشــته چی کار کردنــد؟ بعد ما دقیقا همان کارهــا را نکنیم تا تهران خوب شود. راه سوم- مردم تهران پولهاشان را بگذارند روی هم و بدهند به مدیران و اعضای ســابق که دیگر مجبور نباشــند آن بندگان خدا زمین و کوه و جنگل و پارک و پیادهرو تهران را بفروشند. راه چهــارم- از مدیران بخواهیم همان کاری را که در تهران میکنند در خانه خودشان بکنند. اگر آنها حاضر شــدند آن کاری را که توی تهــران میکنند توی خانه خودشان بکنند، معلوم است که اینها واقعا باید بروند استراحت. راه پنجم- تهران را رســما بهعنــوان پارکینگ اعلام کنیم. بعد مردم تهران را ببریم قزوین اسکان بدهیم. راه ششم- توی تهران همه باید فقط پول دربیاورند و زندگی ماشینی داشته باشند. به همین دلیل اگر کسی زندگی ماشینی نداشــت و مثل آدم زندگی میکرد از تهران بیرونش کنیم. راه هفتــم- تــوی تهران یــک میلیون خانــه خالی وجــود دارد و بعد جوانهای ما مســئله خانه دارند. تهش را هم کــه دربیاوری میفهمی مال یکی از این آقازادههاست. به نظر ما این آقازادهها آقایی کنند و با دادن کلید خانههای خالیشان به جوانان، دل جوانان را شاد کنند که شهر خوشحالی داشته باشیم. راه هشتم- تهرانیها معتقدند از همه شهرهای دیگر باحالترند. اهالی شــهرهای دیگر هم تیپ تهرانیها را میزنند و شهرشــان را دارند شبیه تهران – زشت – میســازند که فرقی با تهران نداشته باشند. به نظر ما همــه ۸0 میلیون نفر ایرانی را کــه فکر میکنند توی تهران خبری اســت، بیاوریم توی تهــران به صورت فشــرده نگه داریم، بعد باقی ایران را – بدون تهران – بدهیم دست یک آدم بااحساس تا ازش مراقبت کند. راه نهم- راه نهایی هم این است که پولهامان را جمع کنیم و مســئولان تهران را از تهران بفرستیم سفر دور دنیا تا بعد از چهار ســال برگردند. اینطوری مطمئن باشــید تهران بدتر نمیشود. البته اگر این الگو جواب داد، باقــی مســئولان را هم میشــود در تمام دوران مسئولیتشان با هزینه مردم بفرستیم سفر خارجی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.