گفتيم سخن ش اگویحورایمنگهبادن:ینژاد انصراف دهد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا تلاش شــد مانند آقای هاشــمی ایشــان )احمدینژاد( هم انصراف دهنــد؟»، گفت: «انصــراف را بله؛ چون در جایی کســی را دیدم که صحبتی کــرده بود و خلاف واقعیت بود، من هم درصدد پاســخ نیســتم، اما این دوره زمانی که به نتیجه رسیدیم، قبل از اینکه اسامی را به وزارت کشــور اعلام کنیم، به برخی از آقایان قرار شــد اطلاع دهیم، از جمله ایشان که اگر می خواهند انصــراف دهند. اصــلا اصراری نیســت». به گزارش «تســنیم» او افزود: «من به آقای دکتــر الهام اطلاع دادم و گفتم چنین وضعیتی هســت و ممکن اســت تا ســاعات آینده نتایج را اعلام کنیم و نظر به ایشــان مثبــت نبود و میتوانیــد اعلام کنید و مــا میتوانیم مانند بقیه در لیست انصرافیها قرارش دهیم. ایشان تردید داشــتند و گفتند بعید اســت قبول کنند و دیگر پاسخی تا ســاعتی که ما قرار بود اعلام کنیم، نیامد.» «محمود احمدینژاد »، رئیس دولتهای نهم و دهم، در جریان ثبتنام از نامزدهای ریاستجمهوری، برای این پُســت ثبتنام کــرده بود. این ثبتنــام در حالی بود که مهرماه ســال گذشــته مقام معظم رهبری در جریان درس خارج فقــه کاندیداتوری احمدینژاد را در انتخابــات ریاســتجمهوری دوازدهم به صلاح ندانستهبودند. ادامهدرصفحه19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.