سيد مسعود آريادوست

Shargh - - اقتصاد -

در یکي از طبقات ســاختمان مرکزي بانک ســامان، مردي اتراق دارد که در کلام اول از علاقهاش به افلاطون و فلسفه ميگوید. در باب تمایزات فلســفه غرب و فلسفه اسلامي، گرم بحث بودیم که تصمیم گرفتیم نگاهي هم به بانکداري در ایران و غرب بیندازیم. احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زماني با چند نفر از رؤساي بانک مرکزي همنشین بوده، یکي از اساسيترین مشکلات و چالشهاي بانکها را در همراهينکردن بانک مرکزي با ســایر بانکها ميداند. زماني که از نام افراد صحبت ميشــد، تنها به خندهاي اکتفا و از ذکر نام پرهیز ميکند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولــت دکتر احمدينژاد که در زمان او بلاهایي از جنس جهنم بر نظام بانکداري ایران روانه شــد، خودداري نميکند. احمد مجتهد وقتي با اصرارهاي من درباره ذکر ریشــه اساسي مشکلات و ناگفتههاي همراهياش با چند نفر از بانک مرکزينشــینها مواجه ميشود، شرط ادامه گفتوگو را قطع ضبط صدا ميداند. مجتهد بعد از یکســاعتونیم گفتوگوي ضبطشده، حدودا یکساعتونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکي سخن گفت. حرفهایي که قرار شد بین من و او ماندگار بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.