بازخوانی ديدار وزير علوم احمدینژاد با وزير اسرائيلي

Shargh - - سياست -

رأی اعتمــاد به زاهدی که به صــورت ناپلئونی محقق شــده بود، با اعتراض نمایندگان مجلس روبهرو شد، بهطوریکه تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی ششــم شهریور ســال ۱384 در تذکرات آییننامهای، آرای وزیر علوم را مخدوش دانستند و خواستار بازبینی فیلم رأیگیری برای او در روز رأی اعتماد شــدند. خبر دیدار زاهدی و یک مقام اســرائیلی در حاشیه یک نشست رسمی در سال ۱387 در اردن، این روزها بیش از هر زمانی در سایتها و رسانهها بازخوانی میشود، دلیلش هم ساده است؛ بهویژه در روزهایی که خبر محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاجصفی از حضور در تیم ملی روی خط داغ خبرهاست. مهدی زاهدی آنطورکــه او و برخی اصولگرایان تأکید میکنند، نابغه ریاضی اســت. وزیر علوم سالهای گذشته دولت محمود احمدینژاد، این روزها ریاســت بر یکی از کلیدیترین کمیســیونهای مجلس را بر عهده دارد، کمیسیون آموزش.

ديدار تصادفی

زاهدی بارها در گفتوگوهای کمی تندوتیز که با رسانهها داشته بر مصافحهنکردن با مقام اســرائیلی حاضر در نشســت اردن تأکید کرده است؛ بااینحال تصاویر منتشرشده از او در آن دیدار حاکی نکات مهمی است. زاهدی تأکید کرده تصاویر براساس سناریوی از پیش تعیینشده از سوی رژیم اسرائیل تهیه شده و او نزدیک به یک دقیقه در اتاق بوده و بهمحض اینکه فهمیده فرد حاضر در اتاق اسرائیلی است، جلسه را ترک کرده اســت. بااینحال تصاویر او را در ردیف مسئولانی قرار داده که با رالب )راغب( مجادلــه، وزیر علوم وقت رژیم اسرائیل، عکس رسمی گرفته است؛ اما در تصویر دیگری زاهدی دور میز و نزدیک مجادله نشسته است، بااینحال چهرهاش در هم است و اخمو. معلوم نیســت آیــا او در لحظهای که عکس گرفته شــده در جریان بــوده که مقامی که در چند ســانتیمتریاش نشســته یک مقام اسرائیلی اســت یا نه؟ بااینحال او بارها تأکید کرده کــه از رکنیزاده، مقام مســئول حاضر از

سناريوسازی

وقتی خبر آن روزها در رسانهها بالا گرفت، وزارت علوم در بیانیهای اعلام کرد «درباره عکس منتشرشده در برخی سایتها که صندلی وزیر علوم را در کنار صندلی وزیر علوم رژیم صهیونیســتی نشــان میدهد، باید توضیح داد که با توجه به تأخیر نیمســاعته در شــروع مراســم از مدعوین جهت پذیرایی دعوت شــد. طرف ایرانی شرط حضور خود را در اتــاق پذیرایی عدم حضور وزیر رژیم اشــغالگر قدس اعلام کرد که طرف میزبان آن را پذیرفت. پس از ۱0 دقیقه از حضور وزیر علوم فردی ناشــناخته وارد اتاق شد که به علت نبود مبل خالی یک صندلی را در کنار مبلی که وزیر علوم نشســته بود قرار دادند و آن فرد روی آن قرار گرفت. کمتر از دو دقیقه توســط همکاران وزارت امور خارجه معلوم شــد که آن فرد وزیر رژیم صهیونیستی است که بلافاصله با یک اقدام انقلابــی دیگر ضمن ترک محل پذیرایی اعتراض خود را به مســئولان تشــریفات میزبان اعلام کردیم. متأســفانه عکسهای منتشرشــده در همان فاصله زمانی گرفته شده است.»

زاهدی درباره انتشــار تصاویر این دیدار که اتفاقا مدتها بعد اتفاق افتاده بود، گفته «مسئول مربوطه از وزارت امور خارجه در همان اتاق و کنار من نشسته بود که در عکس منتشرشده صورت ایشان بهصورت مات منتشــر میشود که به خواننده اینگونه القا شود گویی وزیر علوم خارج از چارچوبهای عرف دیپلماتیک عمل کرده است.»

او البتــه تأکید میکند: «یقینا توطئه در کار بود و این توطئه از جانب صهیونیستها بود. آنها میخواســتند به نظام ضربه بزنند. اینکه یک سایت خبری داخلی که اتفاقا متعلق به بچهمسلمانهاست بهراحتی یک خبر کذب را مطرح کند، فکر میکنم اشتباه فاحشی شده است.»

زمزمههای سفيرشدن و افشای نابهنگام «جهان»

سایت جهان، همان سایتی است که به گفته زاهدی «بچهمسلمان» نخســتینبار تصاویر دیدار زاهدی و مقام اســرائیلی را یک سال پس از اصل دیدار منتشر کرد.

در متن منتشرشده در جهان آمده «محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت نهم اســت که جای خود را به کامران دانشــجو خواهد داد؛ اما زاهدی کــه روزگاری خــود را نابغه ریاضیات میخوانــد، در حالی از سمت عالیترین مقام آموزشی کشــور کنار میرود که سفارت چندین کشــور حساس به او پیشنهاد شده اســت، اما سابقه زاهدی در تعامل با کشــورهای دیگر و نیز عدم تطبیق صحیح او بــا معیارهای نظام از دغدغههایی است که احتمال سفیرشدن او در کشورهایی مانند امارات و اندونزی را با ابهام جدی مواجه کرده است».

در ادامه سایت جهان بهطور شــفاف رسالتش را در انتشار تصاویر حاشیهساز زاهدی توضیح داده: «زمزمه سفارت زاهدی، سایت جهان را بر آن داشــت تا با انتشــار عکسهایی از این دیدار، مســئولان عالی دولت و مقامات دیپلماسی کشــور را در انتخاب افراد آگاه به شئونات انقلاب اسلامی یاری کند».

زاهــدی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، جایی که خبرنگار پرســیده احتمال دارد که خبرها درباره احتمال سفیرشــدن شــما این حاشیهها را به وجود آورده، چنین پاســخ داده «بههرحال یکی از سرنخهای این موضوع و حاشیهسازی میتواند این مورد باشد، اما تنها احتمال است نه یقین».

وزارت امور خارجه در آن نشســت خواسته از موقعیت فرد مورد نظر باخبر شود و بهمحض اینکه میفهمد او اسرائیلی است جلسه را ترک میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.