فراتر از «سلفي حقارت»

Shargh - - سياست -

ماجــراي ســلفيگیري تعــدادي از نماینــدگان مجلــس با خانــم فدریکا موگرینــي، نماینــده اتحادیه اروپا که براي شــرکت در مراســم تحلیــف به ایــران آمده بــود، به حدي حقارتآمیز بود که علاوه بر تحتالشــعاع قراردادن مراسم تحلیف، به ابزاري براي تخریب شأن و جایگاه مجلس شوراي اســلامي توسط رسانههاي بیگانه و فضاي مجازي تبدیل شــد، اما همه ماجرا این نبود، بلکه شعار جمعي از نمایندگان سلفيبگیر که عمدتا از فهرست امید و وابسته به جریان اصلاحطلب کشور بودند، کم از سلفيبگیري نداشت و آن هم سردادن شــعار «درود بر اروپا» توسط تعدادي از حاضران در ایــن مضحکه و هنــگام مواجهه بــا موگریني بود... هفته گذشته نشریه آمریکایي فارینافیرز در تحلیلي با بررســي راهبردهایي کــه آمریکا علیــه براندازي نظــام جمهوري اســلامي در طول 38 ســال اخیر از قبیــل حمله نظامي، ترور رهبــران یا بهرهگیري از جریانهاي داخلي نظیر ســلطنتطلبها، منافقان، فتنه ســبز، به کار گرفته همه را ناموفق ارزیابي کرده و تنهــا راه را دنبالهروي آمریکا از اروپا براي تغییر در ایران از طریق دیپلماسي دانســته و مينویسد: «اگر ایالات متحــده خواهان ایجاد یک نظام دوســتانهتر و مطیعتــر در ایــران اســت، باید به جاي اســتفاده از ابــزاري که مســتلزم صرف خون و مال اســت، از ابزارهایي اســتفاده کند که کارایــي آن در درازمدت اثبات شده است... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.