چهار نيروي مؤثر بر نحوه انتخاب كابينه

Shargh - - سياست -

...باید دو نوع انتقاد را تفکیك کــرد؛ انتقادات تخصصي از وزرا کــه باید صراحتا اعلام کنیم. نســبت به برنامههایشان نیز باید کاملا انتقــادي برخورد کنیم. اما یك وقت بحث بر ســر این اســت که وزرا اصلاحطلب هستند یا نه. ما در شرایط فعلي بین اصلاحطلبان و اصلاحطلبي باید تفکیك قائل شویم. باید محورهاي اصلاح داشته باشیم و از وزرا بخواهیم این برنامههاي اصلاحي را اجرا کنند. ممکن است وزیري اصلاحطلب باشد یا نباشــد. اصلاحطلب بودن یا نبودن وزرا مسئله بعدي اســت. اگر وزیر مربوطه اصلاحجویي و به دنبال اصلاحات اساســي نیســت باید انتقاد کنیم. بحث ما اصلاحطلبي وزرا نیست مهم این است آیا حاضرنــد اصلاحطلبانه رفتار کنند یا نه. این را هم صرفا در ادعاي آنها مورد بررســي قرار نميدهیم. به ســاختار فکــري و ترکیب تیمي که قرار اســت این اهــداف را در آن وزارتخانــه محقق کنند هم نــگاه ميکنیم. خطوط کلي از نظــر ما با توجه به مقدورات کشور مشخص اســت. آیا آنها حاضرند پایبند باشــند؟ مسئله مهم این است که چه کسي اصلاحات اساسي را به پیش ميبرد. اینکه آن فرد متعلق به کدام پایگاه سیاسي باشد به دلیل شرایط کشور مسئله اصلي ما نیست... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.