بازخواني مفاد سوگند رياستجمهوري

Shargh - - سياست -

محمدکاظم انبارلویــي: ...رئیسجمهور، یله و رها نیســت که هر کاري خواســت بکند و هرچه نخواست نکند. او در برابر ملت، پاسخگوست و در تعامل با دیگر قوا مشخص شده است چه مسیري را باید طــي کند. اینکه رئیسجمهــور محترم در مراسم تحلیف گفته است؛ «مردم با خلق حماسه اردیبهشــت بار دیگر به روشــني ســخن گفتند و نظرات خود را با صراحت اعــلام کردند و با زبان رأي خود گفتند چه ميخواهند و چه نميخواهند و بــا رأي اعتماد مجدد و معنــادار خود رویکرد و راهي را انتخاب کردند که چهار ســال در معرض آزمون و نقد و ارزیابي همگان قرار داشت»، حرف دقیق و شــفافي نیست. براي اینکه بفهمیم مردم چه گفتند و چه ميخواهند، نميتوانیم 29 اصل از قانون اساسي و اصول مرتبط با آن را در ارتباط با وظایف رئیسجمهور نادیده بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.