۳ شاقول و فرصت بهارستان

Shargh - - سياست -

...در میــدان ایســتادگی مقابل دشــمن – بهخصوص آمریکا- عدهای که خود بزدل هستند مردم را نیز میترسانند، عدهای دیگر دشمنی آشــکار را توهم توطئه جلوه میدهند و برخی نیز با سرگرمکردن مردم به مسائل دمدستی و پیشپاافتاده، حواس مردم را از این موضوع کلیدی پرت میکنند. حال با درنظرگرفتن این مسائل باید پرسید آیا مجلس میتواند با ابزار رأی اعتماد، کابینهای در شأن این سه شاقول شکل دهد؟ ماجرای سلفی با موگرینی نشانه خوبی برای یک مجلس شــشدانگ و حواسجمع نیســت. مقطع ارزیابی کابینــه و رأی اعتماد به وزرا فرصت خوبی برای بازسازی این جایگاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.