برجام در خطر نقض ظریف: ترامپ میخواهد ایران را مقصر نشان دهد

Shargh - - ديپلماسي -

درحالیکه گمانهزنیها مبنی بر خروج ترامپ از برجام در ماه اکتبر جدیتر شده است، دونالد ترامپ يک بار ديگر درباره عملکرد ايران گفتــه «فکــر نمیکنم آنها بــه روح اين توافق عمل کرده باشند و اگر به آن پايبند نباشند، فکر میکنم چيزهای شديدی خواهند ديد».

او يــک بــار ديگــر برجــام را يــک توافق بــد توصيــف کــرده و گفتــه «بــاراک اوباما، رئيسجمهور پيشــين آمريکا بــه ايرانيان 150 ميليارد دلار داد که از اين مبلغ 1.8 ميليارد دلار نقدی بود و اين امر باورنکردنی اســت اما، اين تصميم او بود». ترامپ همچنين گفته اســت: توافق هســتهای يک توافق وحشــتناک بود و ايرانيان به آن پايبند نيستند و ما اقدامات سخت و شــديدی اتخاذ خواهيم کرد، اگر ايران به اين توافق پايبند نشود. شبکه آی2۴ به نقل از منابع آگاه در کاخ ســفيد گفته ترامپ در گزارش ماه اکتبر از توافق هستهای خارج خواهد شد.

اين اظهارات رئيسجمهور آمريکا با واکنش محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران و سرگی لاوروف، وزير خارجه روســيه مواجه شد. عصر ديروز محمدجــواد ظريف، وزيــر خارجه ايــران در توييتی بــه تهديدهــای «دونالد ترامپ» واکنش نشــان داد. «رئيسجمهور آمريکا هميشــه میخواسته برجام را بکشــد. او برای اجتناب از انزوا، تــلاش دارد ايران را مقصر اين کار نشــان دهد. ســوءنيت در رأس موارد نقــض روح و متن برجام توســط آمريکا قــرار گرفته اســت». وزير امور خارجه روســيه نيز در واکنش به ســخنان ترامپ ابراز تأســف کرد کــه رئيسجمهور آمريکا درباره توافق موفقيتآميز برجام شــک ايجاد میکند.

اين در حالی اســت کــه چندیپيش يک رســانه آمريکايی گزارش داد که ترامپ تيمی را در کاخ سفيد موظف کرده تا نشانههای عدم پايبندی ايران به برجام را رصد کنند. ترامپ از آنها خواســته در پاييز او را به اين نتيجه برســانند تــا بتواند عدم پايبنــدی ايران به برجام را اعلام کند. به نوشــته رسانههای آمريکايی، ترامــپ در گزارش ســه ماه قبل نيز بــا اصرار وزرای خارجه و دفاع اين کشور قانع شده که تأييد کند ايران به توافق هســتهای پايبند بوده اســت. گزارش شده همين نقطه محل اختلاف ترامپ با رکس تيلرســون، وزير خارجه دولتش نيز شده است.

درهمينراستا تسنيم به نقل از رويترز گزارش داده که نماينده آمريکا در ســازمان ملل قصد دارد اواخر ماه جاری برای گفتوگو و رايزنی درباره فعاليتهای هســتهای ايران با مقامهای آژانس بينالمللی انرژی اتمی به وين ســفر کنــد. نيکی هيلــی قصــد دارد در ويــن بــا مقامهــای آژانــس بينالمللی انرژی اتمی و هيئــت آمريکايی دربــاره فعاليتهای هســتهای ايــران گفتوگو و مذاکــره کند. سفر نيکی هيلی به وين بخشی از تلاشهــای واشــنگتن بــرای بررســی پايبندی ايران به توافق هســتهای 2015 ميلادی خواهد بود.

همچنيــن عبــاس عراقچی در واکنش به اين ســخنان گفته «عدم پايبندی به برجام به يقين برای طرفهای ناقض آن هزينه جدی خواهد داشت و در صــورت حادثشــدن چنين امری، ايــران برای هر احتمالی آمادگی دارد». «ســيدعباس عراقچی»، معاون امور بينالملل وزير امــور خارجه که در بنياد صلح «ساساکاوا» ژاپن ســخنرانی میکرد، با تشريح نتايــج برجام در دو حوزه هســتهای و رفع تحريمها، بهويژه پيشــرفت اقتصادی ايران در يکســالونيمی کــه از اجرای برجــام میگــذرد، تأکيد کــرد: برجام از جايگاهــی قــوی در ســطح بينالملــل برخــوردار اســت و نهتنهــا توســط قطعنامه 2231 شــورای امنيــت بلکه توســط مجموعه اتحاديه اروپا و جامعه بينالملــل مورد حمايــت قرار دارد. وی بهانهجويیهای آمريکا و اعمال بسته تحريمی به خاطر برنامههــای موشــکی ايــران را امری غيرقابل پذيرش دانست و گفت: برنامه موشــکی ايران که محصــول توانمندیهای مردم ايران است، صرفا دفاعی است و جنبه بازدارنده دارد. معاون وزير امور خارجه که در راستای روابط دوجانبه به توکيو ســفر کرده، با اشاره به ســوابق روابط ايران و ژاپن گفت: اين روابط همواره دوســتانه و در جهت منافــع دو کشــور همراه بــا درک و احتــرام متقابل بــوده اســت. در دوران بعــد از تحريمهــا، همکاریهــای اقتصادی ايــران و ژاپن روند روبهرشــدی را آغــاز کــرده اســت و انتظار میرود در آينده با ســرعت بيشــتری ارتقا و توســعه يابد و قابليتهــا و ظرفيتهای دو کشور در مســير همکاریهای سازنده و مؤثر بيشتری قرار گيرد. بر اســاس گــزارش خبرگزاری صداوســيما، عراقچــی همچنين به تبييــن اوضاع منطقه خاورميانــه و چالشهــای آن پرداخــت. وی فقــر و نابرابــری اقتصــادی، رژيمهای غيردموکراتيــک و ســرکوبگر، افراطگرايی و تروريســم و بهويژه بحران مزمن فلســطين و ســرکوبگریهای رژيم صهيونيســتی را از جمله مهمترين اين چالشها برشمرد. عراقچــی که پيش از اين مدتی ســفير ايران در ژاپــن بوده، در مــدت اقامــت در توکيو، ديدارهای متعــددی با مقامات سياســی و اقتصــادی ژاپن و نيز شــرکتها و بانکهای بزرگ اين کشــور انجــام داد. در اين ديدارها راههای گســترش هرچهبيشــتر روابط ايران و ژاپن بهويژه همکاریهای اقتصادی در شرايط جديد ناشی از برجــام و رفع تحريمها مورد بحــث و مذاکره قرار گرفت.

بــه گزارش ايســنا، ترامــپ در حالی ايــران را به پايبندنبــودن به روح و متن برجــام متهم میکند که آژانــس بينالمللــی انــرژی اتمی تاکنون در شــش گزارشــی که در رابطه بــا اجرای برجــام ارائه کرده اســت، پايبندی ايران به تعهداتش را مورد تأکيد قرار داده اســت و کشــورهای عضو گروه 1+5 نيز اجرای برجام از سوی ايران را نيز تأييد کردهاند. بالعکس اين آمريکاســت که از زمان اجرای برجــام و حتی قبل از آن به صراحت روح و حتی متن برجام را مســتقيم و غيرمستقيم نقض کرده است. آمريکا در آخرين اقدام در نقض برجام، قانون تحريمی جديدی را عليه ايران در رابطه با فعاليتهای نظامی متعارف ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضع کرد که به واسطه اين تحريمهــا بخشهای زيادی از اقتصاد ايران و مراکز و مؤسســات دولتی و بانکی تحتالشعاع قرار خواهند گرفــت. علاوه بر اين دولت آمريکا تلاش کرده تاکنون از ورود بانکهــای بــزرگ به تعامــلات اقتصادی و تجاری با ايران جلوگيری شود.

چندیپيش يک رسانه آمريکايی گزارش داد که ترامپ تيمی را در کاخ سفيد موظف کرده تا نشانههای عدم پايبندی ايران به برجام را رصد کنند. ترامپ از آنها خواسته در پاييز او را به اين نتيجه برسانند تا بتواند عدم پايبندی ايران به برجام را اعلام کند. به نوشته رسانههای آمريکايی، ترامپ در گزارش سه ماه قبل نيز با اصرار وزرای خارجه و دفاع اين کشور قانع شده که تأييد کند ايران به توافق هستهای پايبند بوده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.