مراد فرهادپور درباره مفهوم زمان از منظر رهایي: تأملاتی درباره زمان انقلابی

Shargh - - صفحه اول -

گروه اندیشه: پنجشنبه گذشته نشست بررسی «زمان از منظر رهایی» در مؤسســه پرســش با ســخنرانی بارانه عمادیــان و مراد فرهادپور برگزار شــد. در این نشســت ابتدا بارانه عمادیان به بنیانهای فلسفی و هستیشــناختی بحران مارکسیسم پرداخت. او بنیان فلسفی و هستیشناختی این بحران را مفهوم «زمان» دانســت، چون تبدیل خودِ زمان بــه یک اصل ثابت بهترین راه خنثیکردن مارکسیســم انقلابی است. از این منظــر، تأکیدنهادن بر زمان و تکثر زمانمندیهای گوناگونی که با سرعتها و در جهات متفاوت حرکت میکردند یگانه راه فهم جهان امروز ماســت، جهان کشــورها، اتحادیههــا، شــرکتهای بینالمللــی، و بانکها که همه با مســئله پایانناپذیرِ همســازکردن زمانهای ناهمساز مواجهند. او به بحران دموکراسی از منظر زمانمندیهای متفاوت و ناهمساز اشاره کرد. برخورد زمانهای سیاســی، اقتصــادی و قانونی فرم دموکراسی سیاسی غربی را مختل کرده و دموکراسی میان زمانهــای گوناگــون ناهمگرا و ناســازگار گیر کرده اســت. عمادیان به آرای ماســیمیلیانو تومبا و دنیــل بن ســعید بهعنوان دو متفکــری پرداخت که آثارشان عرصه تلاش برای پاسخگویی به این مسائل و جدیگرفتن شبکه تودرتوی زمانمندیهاست. پس از او، مــراد فرهادپور ضمن تأکیــد بر فعلیت انقلاب در جهان امروز با مثالهایی ملموس کوشــید برخی سوءتعبیرها و ابهامهای حولوحوش زمان انقلاب را به صورت سلبی بررسی کند. اکثر سوءتعبیرهای درون مفهوم زمان انقلاب به مفهوم «روز بعد» برمیگردد که در بســیاری موارد به غافلگیریهــای تراژیک - کمیــک میانجامد. به زعم فرهادپــور، حال انقلابی حالی اســت که در آنِ واحد هم یکدست است و هم چندپاره. از یک طرف، با مشارکت در زمانی مواجهیم که در آن گذشــته و آینده یا پس و پیش دیگر معنایی نــدارد. از طرف دیگر، این زمان درعینحال زمان بروز تعارضهــا و اختلافها و تفاوتهاســت. تفاوتها فقط مال «روز بعد» نیســت که وحــدت اولیه از بین مــیرود بلکه این تفاوتها و تعارضها از قبل وجود دارند. یکدســت و چندپارهبودن همزمــان این حال را باید بــه صورت دیالکتیکی فهمیــد. بخش پایانی صحبتهای فرهادپور بــه این نکته اختصاص یافت که چگونه در زمان حال انقلاب تغییر گذشته و آینده به طور همزمان ممکن اســت. آنچه در ادامه میآید مشروح سخنرانی بارانه عمادیان و مراد فرهادپور در این جلسه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.