موشکهای ایران و موضع آمریکا

Shargh - - صفحه اول - کوروش احمدی . کارشناس روابط بينالملل

بــا پرتــاب موشــک ماهوارهبر سیمرغ در هفتم مرداد، موضوع برنامه موشــکی ایــران دوباره به ســطح اخبــار روز کشــیده شــد. در نخســتین واکنــش، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا دو بار این پرتاب را «نقــض قطعنامه 223۱» خوانــد و یکبار هم آن را «ناســازگار با قطعنامههای شورای امنیت» دانست. ســفیر آمریکا در سازمان ملل حدود یک هفته بعد از پرتاب موشــک ســیمرغ متعاقبا در نامهای بــه نمایندگی از طرف ســفرای انگلیس، فرانســه و آلمان به دبیرکل، از گوترش و شــورای امنیت خواســت کــه به موضوع توجــه کنند. در این نامه، ادعا شــده موشک ماهوارهبر سیمرغ اگر بهعنوان یک موشــک بالســتیک پیکربندی مجدد شــود، میتواند بیش از 3۰۰ کیلومتر برد داشــته و از ظرفیــت لازم برای حمل یــک کلاهک اتمی برخــوردار باشــد و در نتیجه این پرتــاب یک گام تهدیدآمیز و تحریکآمیز از ســوی ایران اســت و نهایت اینکه «برنامه درازمدت ایران برای توسعه موشکهای بالستیک همچنان با قطعنامه 223۱ ناسازگار است و اثرات بیثباتسازی برای منطقه دارد». در نامه همچنین، از گوترش خواسته شده که «بهطورکامل و جامع درباره برنامه موشــکی بالســتیک و فعالیتهای پرتابی ایران به شــورای امنیت گزارش دهد». هدف از ارسال این نامه برای دبیرکل این است که موضوع در گزارش دبیرکل و نیز گزارش تسهیلکننده در دسامبر منعکس شود و بهاینترتیب شورا فرصت یابد تا موضوع را بررسی کند. نخســتین بار نیست که موضوع آزمایشهای موشکی ایران در چارچوب قطعنامه 223۱ مطرح میشود. این فرایند تقریبا به همین شکل در دوره گزارشدهــی اول دبیــر کل در اســفند ۱3۹4در ارتباط با آزمایش قیام یک و شهاب سه انجام شده بود. دبیــر کل متعاقبا گزارش کــرد در این رابطه اجماعی بین اعضای شــورا درباره اینکه آزمایش مذکور چگونه با قطعنامه 223۱ مرتبط میشــود، شــکل نگرفته اســت. در بهمن ۱3۹5 نیز بعد از اینکه ایران تأیید کرد موشک خرمشهر را آزمایش کرده، فرایند مشــابهی طی شد. فقط در دوره دوم گزارشدهــی شــشماهه دبیــرکل، صحبتــی از موضوعات موشــکی در گزارش نبود. دبیرکل در گزارش مورخ 3۰ دســامبر 2۰۱۶ نوشت «اطلاعی دربــاره انجام فعالیتی از ســوی ایران در ارتباط با موشکهای بالستیک دریافت نکرده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.